ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  threat ಹೆಸರುಪದ

   ಹೆದರಿಕೆ, ಬೆದರಿಕೆ (ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕು)

  threaten ಎಸಕಪದ

   ಹೆದರಿಸು, ಕೊಕ್ಕರಿಸು (ಹಾವು ಹೆಡೆಬಿಚ್ಚಿ ಕೊಕ್ಕರಿಸುತ್ತಿದೆ), ಬಗ್ಗಿಸು (ಕಣ್ಣು ಹೊರಳಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿದ), ಅಟ್ಟಾಡು

  thresh ಎಸಕಪದ

   ಒಕ್ಕು (ಇವತ್ತು ಕಣ ಮಾಡಿ ಒಕ್ಕುವ ಕೆಲಸ)

  threshing ಹೆಸರುಪದ

   ಒಕ್ಕಣೆ (ಒಕ್ಕಣೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ; ಒಕ್ಕಣಿಕೆ), ಒಕ್ಕಲು (ಒಕ್ಕಲಿಕ್ಕು)

  threshold ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಹೊಸಲು (ಹೊಸಲು ದಾಟು), ಹೊಸತಿಲು, ಹೊಸ್ತಿಲು (ಆತ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ) ೨ ತೊಡಗಿಕೆ

  thrice ಪರಿಚೆಪದ

   ಮೂರ‍್ಮೆ (ಮೂರ‍್ಮೆ ಬಂದವರು)

  thrift ಹೆಸರುಪದ

   ಉಳಿತಾಯ

  thrill ಹೆಸರುಪದ

   ಪಸಿಯಿಸುಗೆ

  thrive ಎಸಕಪದ

   ಒದಗು (ಒದಗಿದ ಹೂಗಿಡ), ಹುಲಿಸು (ಹುಲಿಸಿದ ಬೆಳೆ), ತನಿ (ತನಿದ ಕಿಚ್ಚು; ತನಿಕೆಂಡ; ತನಿಕಬ್ಬು), ಕೊನೆ (ಕೊನೆದಾಡು; ಕೊನೆದ ಕೆಲಸ)

  thriving ಪರಿಚೆಪದ

   ಕುದುರಿದ, ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದಿದ, ಗೆದ್ದ

  throat ಹೆಸರುಪದ

   ಗೊಂಕೆ (ಗೊಂಕೆಯಲ್ಲೇನೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ), ದೊಂಡೆ (ದೊಂಡೆ ಕೆರೆ), ಗಂಟಲು (ಗಂಟಲು ಹರಿಯುವಂತೆ ಕಿರುಚು)

  throb ಎಸಕಪದ

   ತುಡಿ (ತುಡಿದುಕೊಳ್ಳು; ತುಡಿತ - ಎದೆಯ ತುಡಿತ), ದುಡಿ (ದುಡಿಯುವ ನೋವು; ದುಡಿತ - ಕುರುವಿನ ದುಡಿತ)

  throe ಹೆಸರುಪದ

   ಸೇದುನೋವು, ಕಡುನೋವು

  throne ಹೆಸರುಪದ

   ಗದ್ದುಗೆ (ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಅರಸು), ಮುಟ್ಟಡಿ

  throng ಎಸಕಪದ

   ತುಕ್ಕು (ಹೂಗಳಿಗೆ ತುಕ್ಕುವ ಎಳೆದುಂಬಿಗಳು), ಕಿಕ್ಕಿರಿ (ತೇರಿನ ಸುತ್ತ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಮಂದಿ; ಕಿಕ್ಕಿರಿದಿದ್ದ ಹುಡುಗರು ಯಾರನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ)

  throttle ಎಸಕಪದ

   ೧ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಚುಕು ೨ ಅಡಗಿಸು, ತೆಗಳು ೩ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡು

  throw ಎಸಕಪದ

   ಉಗ್ಗು (ನೀರು ತಂದು ಉಗ್ಗು), ಬಿಸಾಡು (ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಡಿದ), ಎಸೆ (ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲೆಸೆದ ಮಕ್ಕಳು; ಎಸೆತ), ಅಸಿ (ಅಸಿದ ಕಣೆ), ಏಯು (ಕಲ್ಲು ಏಯುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗರು), ಒಗೆ (ಹುಡುಗ ಹಾವಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಒಗೆದ; ಒಕ್ಕೊಡು), ನೀಂಟು (ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ನೀಂಟಿದರು), ಈಡಾಡು, ಕಳಲು, ಸಾಕು

  thrust ಹೆಸರುಪದ

   ನೂಕುಬಲ

  thrust ಎಸಕಪದ

   ೧ ಇರಿ ೨ ದೂಡು, ನೂಕು

  thug ಹೆಸರುಪದ

   ಕೊಲೆಗಾರ, ಕೇಡಿ, ಸೆರೆಗ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 13975