ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  wrist ಹೆಸರುಪದ

   ಪಗರು (ಪಗರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ನೂಲು), ಮಣಿಕಟ್ಟು (ಆತನಿಗೆ ಮಣಿಕಟ್ಟು ನೋಯು ತ್ತಿದೆ), ಹದಡು (ಹದಡು ಬಾತಿದೆ)

  write ಎಸಕಪದ

   ಬರೆ (ಬರೆದ ಬರಹ; ಬರೆದಿಡು)

  writer ಹೆಸರುಪದ

   ಬರಹಗಾರ

  writhe ಎಸಕಪದ

   ಹೊರಳಾಡು (ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಳಾಡು), ಒದ್ದಾಡು, ನರಳು

  writing ಹೆಸರುಪದ

   ಬರಹ (ಬರಹಗಾರ, ಬರಹಗಾರ‍್ತಿ) ಬರವಣಿಗೆ (ಬರವಣಿಗ)

  wrong ಪರಿಚೆಪದ

   ತಪ್ಪು (ತಪ್ಪುಕೆಲಸ; ತಪ್ಪುಹೆಜ್ಜೆ)

  wrought ಪರಿಚೆಪದ

   ಪರಿಜುಕೊಟ್ಟ, ಮಾಡಿದ

  wry ಪರಿಚೆಪದ

   ಸೊಟ್ಟ (ಸೊಟ್ಟಮೋರೆ)

  x-ray ಹೆಸರುಪದ

   ತೋರ‍್ಕದಿರು (ತೋರ‍್ಕದಿರ ತಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲುಬು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ)

  xanthic ಪರಿಚೆಪದ

   ಮಂಜಳು ಬಣ್ಣದ

  xenophobia ಹೆಸರುಪದ

   ಹೊಸಬರ ಹಗೆತನ, ಹೊರನಾಡಿಗರ ಹೆದರಿಕೆ

  xerox ಹೆಸರುಪದ

   ನೆರಳಚ್ಚು (ನೆರಳಚ್ಚು ತೆಗೆ)

  yacht ಹೆಸರುಪದ

   ಓಡುದೋಣಿ, ಹಾಯಿದೋಣಿ

  yam ಹೆಸರುಪದ

   ಕೆಸವು

  yard ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಮೂರಡಿ ೨ ಕಯ್ತೋಟ

  yarn ಹೆಸರುಪದ

   ನೂಲು (ನೂಲುಂಡೆ; ನೂಲುಬಟ್ಟೆ)

  yawl ಹೆಸರುಪದ

   ಹಾಯಿ ಓಡ ೨ ಹಡಗಿನ ಓಡ

  yawn ಎಸಕಪದ

   ಆಕಳಿಸು (ಆಕಳಿಕೆ)

  yean ಎಸಕಪದ

   ಈನು (ಈ ಎಮ್ಮೆ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈನುತ್ತದೆ), ಈಯು (ಈದ ಆಕಳು)

  year ಹೆಸರುಪದ

   ಏಡು (ಆತ ಬಂದು ಏಡು ಹತ್ತಾಯಿತು), ಸೂಳು, ಸಾಲು

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 12849