ನಿಘಂಟು ಸಹಾಯ

 

 • ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹುಡುಕು ಪದವನ್ನು ಟೈಪು ಮಾಡಬಹುದು.
 • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪದ ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಪದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಹುಡುಕುವಾಗ ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ, ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಶಂಕರ ಭಟ್ ಮುಂತಾದ ನಿಘಂಟುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ಹುಡುಕು ಪದದಲ್ಲಿ % ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,
  • ಅಭಿ% ಎಂದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಅಭಿ ಇಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
  • %ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಜ್ಞಾನ ದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
  • house%card% ಎಂದು ಹುಡುಕಿದರೆ house of cards ಪದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
 • ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ನಿಘಂಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪದಕೋಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಈಮೈಲ್ ಮಾಡಿ.
 • This online dictionary uses Unicode technology. If you don't see Kannada text properly, Read about enabling/using Kannada Unicode on your computer.