ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  intimacy ಹೆಸರುಪದ

   ಅಚ್ಚು (ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು), ಸಲಿಗೆ (ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಲಿಗೆಯಿಲ್ಲ)

  intimate ಪರಿಚೆಪದ

   ಪಚ್ಚುಗೆಯ, ಹತ್ತಿರದ, ಸಲಿಗೆಯ

  intimation ಹೆಸರುಪದ

   ತಿಳಿವು, ಹೇಳಿವು

  intimidation ಹೆಸರುಪದ

   ಬೆದರಿಕೆ (ನಿಮ್ಮ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ)

  intolerable ಪರಿಚೆಪದ

   ತಡೆಯಲಾಗದ, ತಳೆಯಲಾಗದ, ಎಗ್ಗಿನ, ಕಿತ್ತಡದ (ಕಿತ್ತಡದ ಕಾಣ್ಕೆ)

  intolerance ಹೆಸರುಪದ

   ಕಿಸುರು (ಕಿಸುರಿನಿಂದಾಗಿ ಆತ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಾರ)

  intone ಎಸಕಪದ

   ಹಾಡಾಡು, ಎಸೆನುಡಿ

  intoxicate ಎಸಕಪದ

   ಸೊಕ್ಕು (ಸೊಕ್ಕಿದ ಆನೆ; ಸೊಕ್ಕಿ ನಡೆಯುವಾತ)

  intractable ಪರಿಚೆಪದ

   ಅಸಕೊಳ್ಳಲಾಗದ, ಪಳಗಿಸಲಾಗದ, ಮೊಂಡು (ಈ ನಾಯಿ ಬರೀ ಮೊಂಡು)

  intransigent ಪರಿಚೆಪದ

   ಒಪ್ಪದ, ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗದ, ಪಟ್ಟುಬಿಡದ

  intransitive ಪರಿಚೆಪದ

   ಒರ‍್ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ (ಇದು ಒರ‍್ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಎಸಕಪದ)

  intrepid ಪರಿಚೆಪದ

   ಹೆದರದ, ಅಂಜದ, ಕೆಚ್ಚಿನ

  intricate ಪರಿಚೆಪದ

   ಸಿಕ್ಕುಸಿಕ್ಕಾದ, ತೊಡಕಿನ

  intrigue ಹೆಸರುಪದ

   ಸಂಚು, ಒಳಸಂಚು

  intrinsic ಪರಿಚೆಪದ

   ಒಳಗಿನ, ಪರಿಚೆಯ

  introduce ಎಸಕಪದ

   ೧ ಗುರುತು ಮಾಡಿಸು ೨ ಮುಂದಿಡು, ಮುಂಗಾಣಿಸು, ಮೊದಲು ಮಾಡು ೩ ಬಳಕೆಗೆ ತರು

  introduction ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಮುನ್ನೋಟ ೨ ಗುರುತು (ಗುರುತು ಮಾಡಿಸು)

  introspection ಹೆಸರುಪದ

   ಒಳನೋಟ (ತನಗೆ ಏನನಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಒಳನೋಟ ಹರಿಸಿದ)

  introvert ಹೆಸರುಪದ

   ಒಳಸೇರುವ, ಸಿಗ್ಗಿನ, ಬೆರೆಯದ (ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಬೆರೆಯದಾತ)

  intrude ಎಸಕಪದ

   ಒಳನುಗ್ಗು, ಹೇಳದೆ ಬರು, ತಲೆಹಾಕು (ಅವನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆಹಾಕ ಬೇಕು?)

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 13979