ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ತಿ(ಣ)ಣುಕು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಮುಲುಕು, ಮುಕ್ಕು ೨ ಹೂಸು, ಹುರಿಗೆ ಬಿಡು

  ತಿಂಗ(ಗಿ)ಣಿ ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ತಿರುಗು + ಗಿಣಿ) ತೊಟ್ಟಿಲ ಮೇಲೆ ಯಾ ಚಪ್ಪರಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಅಲಂಕಾರದ ಕುಚ್ಚು, ಗೊಂಡೆ

  ತಿಂಗಳ್(ಳು) ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಚಂದ್ರ ೨ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ೩ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ, ಮಾಸ

  ತಿಂತಿಣಿ ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ತಿಣಿ + ತಿಣಿ) ೧ ಗುಂಪು, ಸಮೂಹ ೨ ಹುಣಿಸೆಮರ

  ತಿಂತೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ನವೆ, ತುರಿಕೆ

  ತಿಕ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ತ್ರಿಕ) ಗುದ, ಆಸನ

  ತಿಕಡಿ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ತ್ರಿಕಾಷ್ಠ) ೧ ತ್ರಿಕೋಣಾಕೃತಿ, ತ್ರಿಭುಜ ೨ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತ್ರಿಭುಜಾಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸಾಧನ ೩ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯುವವನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಗಾಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ತ್ರಿಕೋಣಾ ಕಾರದ ರಚನೆ, ಕತ್ತರಿ, ಮೂಕಿ ೪ ಕಲ್ಲು ಕುಟಿಗನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮಟ್ಟಗೋಲು, ಮೂಲೆಮಟ್ಟ ೫ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಡ್ಡಪಟ್ಟಿ, ಕ್ರಾಸು ೬ ದಾರ ಯಾ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹುರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವ ಕವೆಗೋಲು

  ತಿಕ್ಕಲು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಹುಚ್ಚು, ಚಿತ್ತಭ್ರಮೆ

  ತಿಕ್ಕಾಟ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಉಜ್ಜುವಿಕೆ, ಮರ್ದನ ೨ ಜಗಳ, ಕಲಹ ೩ ಹೆಣಗಾಟ, ಒದ್ದಾಟ

  ತಿಕ್ಕು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಒರೆ, ತೇಯು ೨ ಉಜ್ಜು, ಒರಸು ೩ ಬೆಳಗು, ತೊಳೆ ೪ ನಯ ಮಾಡು, ಮಾಲೀಸು ಮಾಡು ೫ ನಾಶಮಾಡು, ಹಾಳುಮಾಡು

  ತಿಕ್ತ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಕಹಿ, ಒಗರು ೨ ಸುಗಂಧ, ಪರಿಮಳ

  ತಿಕ್ತ ಪರಿಚೆಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಕಹಿಯಾದ ೨ ಹರಿತವಾದ, ಚೂಪಾದ ೩ ಉಗ್ರವಾದ, ಕಠೋರವಾದ ೪ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ

  ತಿಗ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ತ್ರಿಕ) ೧ ತಿಕ, ಗುದ, ಆಸನ ೨ ಪಗಡೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಂಕೇತವುಳ್ಳ ಒಂದು ಗರ, ಮೂರರ ಗರ

  ತಿಗಟ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಉದ್ದ, ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ

  ತಿಗಡು ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ತೀಡು) ೧ ತೊಗಟೆ, ಚಕ್ಕೆ, ಸಿಪ್ಪೆ ೨ ಔಷಧಿಗೆ ಉಪ ಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗಡ್ಡೆ, ರೇಚನಿ

  ತಿಗಡು ಎಸಕಪದ

   (<ದೇ. ತೀಡು) ಹೊಡೆ, ಬಡಿ

  ತಿಗಡೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ತೊಗಟೆ, ಚಕ್ಕೆ

  ತಿಗುರು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಸುಗಂಧ ವಸ್ತು, ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ

  ತಿಗುರು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಲೇಪಿಸು, ಪೂಸು

  ತಿಗ್ಮ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಉಷ್ಣತೆ ೨ ಸೂರ್ಯ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 16730