ಹುಡುಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಜಿ.ವಿ ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ
{a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z }
{}
{} {} {} {} {}
{}

 

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು (20580)

 

ಅಂಕ - ಅಂದಳ (92)

ಅಂದಾಜು - ಅಖಂಡ (92)

ಅಖರ್ವ - ಅಚಾತುರ್ಯ (92)

ಅಚಿರ - ಅಡಲು (92)

ಅಡಲು - ಅತಿಮಾನಸ (92)

ಅತಿರಥ - ಅಧ್ವ (92)

ಅಧ್ವರ - ಅನುಚರ (92)

ಅನುಚರ - ಅಪಭ್ರಂಶ (92)

ಅಪಮೃತ್ಯು - ಅಭಯಹಸ್ತ (92)

ಅಭವ - ಅಮೂರ್ತಕಲೆ (92)

ಅಮೂಲ್ಯ - ಅರ್ಚಕ (92)

ಅರ್ಚನೆ - ಅಳವು (92)

ಅಳವೆ - ಅವಲೀಢ (92)

ಅವಲೇಪ - ಅಷ್ಟಾವಧಾನ (92)

ಅಷ್ಟೋತ್ತರ - ಅಹರ್ನಿಶಿ (92)

ಅಹಲೆಕಾರ - ಅಹ್ನ (7)

ಅಂಕ   -   ಅಹ್ನ : ಒಟ್ಟು 1387 ಪದಗಳು