ಕನ್ನಡಲೋಕ

ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಮುಂದೆ›


ಹೇಳು ಸಮಯವೇ ಯಾರು ನೀನು?
ಹೊನಲು - ಶನಿವಾರ ೦೯:೩೦, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯, ೨೦೧೭

– ಅಜಯ್ ರಾಜ್. ಕಾಲವೆಂಬ ವಿರಾಟ ಪುರುಶ ಸಮಯವೇ ಸಮಯವೇ ಯಾರು ನೀನು? ಗೊಂದಲದಿ ಕೇಳುತಿಹೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸು ಮರೆಯುವ ಮುನ್ನ ಬೂತ, ಬವಿಶ್ಯ, ವರ‍್ತಮಾನವೆಂಬ ಮುಕವಾಡ ದರಿಸಿ ನಟಿಸುವುದು ನೀನೇನಾ…? ಗತಕಾಲವೆಂಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆಯ ಕಟ್ಟುಕತೆಯೇನಾ? ಹೇಳು ಸಮಯವೇ ಯಾರು ನೀನು? ಹೇಳ್ವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಬಿಡೆನು ನಾನು ರಾಹು-ಕೇತು, ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ನಿರ‍್ದರಿಪ ವಿರಾಟ ಪುರುಶ; ಬದುಕಲಶ್ಟು ನೀಡು... Read More ›... ಮುಂದೆ ಓದಿ


ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಹಾ ಮಳೆಯೆಂಬ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಸುದ್ದಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸೋಗಲಾಡಿತನಗಳು
ಭೂಮಿಗೀತ - ಶುಕ್ರವಾರ ೧೦:೩೩, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೮, ೨೦೧೭

ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರಕುಸಿತದಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿದಕ್ಷಿಣಕರ್ನಾಟಕದಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ರಾಮನಗರ, ಮಂಡ್ಯ, ಕೋಲಾರಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚೆಗೆಮಳೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಎರಡುದಿನಗಳಕಾಲಬಿದ್ದಮಳೆಯುಧಾರಾಕಾರವಾಗಿಸುರಿದರೂಜನಜೀವನಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗುವಂತೆಬೀಳುವಮಳೆಯೇನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರುನಗರವನ್ನುಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದಯಾವುದೇಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಅಥವಾಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿಮಳೆಯಿಂದಯಾವುದೇಅವಾಂತರಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಗ್ಗುಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನೀರುನಿಲ್ಲುವುದರಮೂಲಕಜನಜೀವನಕ್ಕೆತೊಂದರೆಯಾಗಲಿಲ್ಲಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಮಳೆಯಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟೇಸಮನಾಗಿ  ಇತರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಮಳೆಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮದೃಶ್ಯಮಾಧ್ಯಮಗಳುಮಾತ್ರಹಗಲಿರುಳುಬೆಂಗಳೂರುನಗರಕ್ಕೆಮಹಾಮಳೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಜಲಪ್ರಳಯ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆಶತಮಾನದಮಳೆಹೀಗೆತಮಗೆಅನಿಸಿದವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನುಸೇರಿಸಿನಿರಂತರವಾಗಿಎರಡುಮೂರುದಿನಗಳಗಂಟಲಿನಪಸೆಆರಿಹೋಗುವವರೆಗೂಸುದ್ದಿಯನ್ನುಬಿತ್ತರಿಸಿದವು.
ಉತ್ತರ ಭಾರತದಹಲವುರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ  ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ, ಮನೆಯಮುಂದೆಅಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಬಾಡಿಗೆಮಹಿಳೆಯರನ್ನುಕರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನುರುಡಾಲಿಗಳೆಂದುಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿಧ್ವನಿಎತ್ತರಿಸಿಅಳುವಸಮುದಾಯಕ್ಕೆಸೇರಿದಂತೆಕಾಣುವನಮ್ಮಮಾಧ್ಯಮದಪಂಜರದಗಿಣಿಗಳುಬೆಂಗಳೂರಿನರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ತಗ್ಗುಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಂತಿರುವನೀರನ್ನುನೋಡಿ, ಜಲಪ್ರಳಯ, ಪ್ರಕೃತಿವಿಕೋಪಎಂದುಬಣ್ಣಿಸುವಮುನ್ನಇಂತಹಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಮಾನವನಿರ್ಮಿತ  ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಪಾಲೆಷ್ಟುಎಂಬುದನ್ನುಯೋಚಿಸಬೇಕಿದೆ.ಗಡ್ಡಕ್ಕೆಬೆಂಕಿಬಿದ್ದಾಗಬಾವಿತೋಡಲುಹೊರಟಮುಲ್ಲಾನಂತೆಬೆಂಗಳೂರುಮಳೆಯದುರಂತವನ್ನುಬಣ್ಣಿಸುವಾಗಅಥವಾಆಡಳಿತವ್ಯವಸ್ಥೆಯವೈಫಲ್ಯವನ್ನುಎತ್ತಿತೋರಿಸುವಉತ್ಸಾಹಉಳಿದದಿನಗಳಲ್ಲಿಎಲ್ಲಿಹೋಗಿರುತ್ತದೆ? ರಾಜಕಾಲುವೆಒತ್ತುವರಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರುಎಂಬಏಕೈಕಕಾರಣಕ್ಕೆಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರಮನೆಗಳನ್ನುನೆಲಸಮಮಾಡಿಅವರನ್ನುಬೀದಿಗೆನೂಕಿದಸರ್ಕಾರದಕ್ರಮವನ್ನು  ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿರಂತರವರದಿಮಾಡಿದವುಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಮೇಲೆನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಲಾಗಿದೆಎನ್ನಲಾದಪ್ರಭಾವಿರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾನಟರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳುಇವರಮನೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳುಮತ್ತುವಸತಿಸಮುಚ್ಚಯಗಳುಇವುಗಳನ್ನುಕೆಡವಲಾರದೆಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕುಳಿತಾಗ, ಇದೇಮಾಧ್ಯಮಗಳುವಿಷಯವನ್ನುಮರೆತಂತೆನಟಿಸತೊಡಗಿದವು. ಜೊತೆಗೆಇವುಗಳನ್ನುಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲುಸರ್ಕಾರಮುಂದಡಿಯಿಟ್ಟಾಗ, ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾರದೆ, ಮನೆಕಳೆದುಕೊಂಡನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ  ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಅಸಹಾಯಕವಾದವು. ತನಿಖಾಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಅಥವಾಅಭಿವೃದ್ಧಿಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವೆಂದರೆ, ಘಟನೆಯೊಂದುಸಂಭವಿಸಿದಾಗಹಗಲುರಾತ್ರಿಸುದ್ದಿಬಿತ್ತರಿಸಿನಂತರಸುಮ್ಮನಾಗುವುದಲ್ಲ. ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವಿಷಯಕ್ಕೆತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿಅಂತ್ಯಕಾಣುವವರೆಗೂವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನಬೆನ್ನುಹತ್ತಿದಬೇತಾಳದಂತೆಬೆನ್ನುಹತ್ತಬೇಕು. ವಿಷಯದಲ್ಲಿಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಗೋರಖ್ಪುರದಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಸಂಭವಿಸಿದಮಕ್ಕಳಸಾವಿನನಂತರಹಿಂದುಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯುಕಳೆದಒಂದುವಾರದಿಂದದೇಶದ12 ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿಪ್ರಕಟವಾಗುವಎಲ್ಲಾ  ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನಅವ್ಯವಸ್ಥೆಕುರಿತುಪ್ರತಿದಿನಅರ್ಧಪುಟದಷ್ಟುಸರಣಿವರದಿಯನ್ನುಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನುಆಸಕ್ತರುಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಳೆಯಅವಾಂತರಕ್ಕೆಕಳೆದಎರಡುಮೂರುದಶಕದಲ್ಲಿನಗರವುಮಾಹಿತಿತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿಬೆಳೆದಿದೆ. 2011 ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ84 ಲಕ್ಷಜನಸಂಖ್ಯೆಇದ್ದಬೆಂಗಳೂರುಮಹಾನಗರದಜನಸಂಖ್ಯೆಯು2017 ಸಮೀಕ್ಷೆಯಪ್ರಕಾರ1ಕೋಟಿ, 23 ಲಕ್ಷಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನುಹೊಂದಿದೆ. ರೀತಿಯದಿಡೀರ್ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ  ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಅಥವಾಅರವತ್ತುಪಟ್ಟಣಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನುಮಹಾನಗರವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದುಒಂದುಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು198 ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನುಮತ್ತುಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ಗಳನ್ನುಬೆಂಗಳೂರುಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಹೊಂದಿದೆ. ಪಟ್ಟಣಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದಸುಮಾರು20 ಲಕ್ಷಜನಸಂಖ್ಯೆಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದೆಂದುಊಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿಸರಾಸರಿನಾಲ್ಕರಿಂದಐದುಲಕ್ಷವಲಸಿಗರುಬೆಂಗಳೂರುನಗರಕ್ಕೆಜಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ನೇಪಾಳಹಾಗೂನೆರೆಯತಮಿಳುನಾಡಿನಮಂದಿಅಧಿಕಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವಲಸೆಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮಾಂತರಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿದುಡಿಯುವಕೈಗಳಿಗೆ  ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸನೀಡುತ್ತಿದ್ದಕೃಷಿವಲಯನೆಲಕಚ್ಚಿದನಂತರಕೆಟ್ಟುಪಟ್ಟಣಸೇರುಎಂಬಂತೆಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರುನಗರದತ್ತವಲಸೆಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರತದಬಹುತೇಕನಗರಗಳಲ್ಲಿಅಕ್ರಮಬಡಾವಣೆಗಳುಮತ್ತುಕೊಳೆಗೇರಿಗಳುನಾಯಿಕೊಡೆಅಣಬೆಯಂತೆನಿರಂತರವಾಗಿತಲೆಎತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರುನಗರವೊಂದರಲ್ಲಿ2500 ಹೆಚ್ಚುಖಾಸಾಗಿಬಡಾವಣೆಗಳುತಲೆಎತ್ತಿನಿಂತಿವೆ. ಇವುಗಳಜೊತೆಗೆ  ಹತ್ತು ಅಂತಸ್ತಿನ ನಲವತ್ತುಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ  ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತುಕಟ್ಟಡಗಳುಳ್ಳವಸತಿಸಮುಚ್ಚಯಗಳುಸಾವಿರಕ್ಕೂಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನುಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದಾಗಬೆಂಗಳೂರುನಗರವೊಂದರಲ್ಲಿಸುಮಾರುಐದರಿಂದಆರುಸಾವಿರಹಳ್ಳಿಗಳಿವೆಎಂದುಊಹಿಸಬಹುದು.
1960 ಮತ್ತು 70 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತುಲಕ್ಷಜನಸಂಖ್ಯೆಇದ್ದಬೆಂಗಳೂರುನಗರಕ್ಕೆನಿರ್ಮಿಸಲಾದಒಳಚರಂಡಿಗಳು, ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳುಈಗಿನಒಂದುಕೋಟಿಇಪ್ಪತ್ಮೂರುಲಕ್ಷಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ಒಂದಿಷ್ಟುರಸ್ತೆಅಗಲೀಕರಣಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಅದೇರಸ್ತೆಗಳುಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಎಲ್ಲಾಸಾರ್ವಜನಿಕಸ್ಥಳಗಳು, ಕೆರೆಗಳು, ಪಾರ್ಕುಗಳುದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಿಖಾಸಾಗಿಯವರಸ್ವತ್ತಾದವು. ಮಳೆನೀರುವಹಿಂಗುವತೆರೆದಭೂಮಿಯುಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಕಾಡುಗಳಾಗಿಪರಿವರ್ತನೆಹೊಂದಿವೆ.ಬೆಂಗಳೂರುನಗರಹಾಗೂಸುತ್ತಮುತ್ತಇದ್ದನೂರಕ್ಕೂಹೆಚ್ಚುಕೆರೆಗಳುಕಾಣೆಯಾದವು. ಅಳಿದುಳಿದಿರುವಅಲಸೂರು, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಸ್ಯಾಂಕಿಕೆರೆ, ವರ್ತೂರು, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು, ನಾಗವಾರ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಅಗರ, ಮಡಿವಾಳ, ಹೆಸರಗಟ್ಟ, ಚಿನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್   ಹೀಗೆ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಕೆರೆಗಳುಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳುತಮ್ಮಮೂಲಸ್ವರೂಪವನ್ನುಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈಗಅವೆಲ್ಲವೂನಗರದಒಳಚರಂಡಿಯಮೂಲಕಹರಿಯುವರಸಾಯನಿಕತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನುಒಳಗೊಂಡಕೊಳಚೆನೀರಿನಶೇಖರಣೆಯಹೊಂಡಗಳಾಗಿವೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಮಳೆಯನೀರುಒಳಚರಂಡಿಯಮೂಲಕರಾಜಕಾಲುವೆಗೆಹರಿದುಅದರಮೂಲಕನಗರದಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ  ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳ ಮೂಲಕತಮಿಳುನಾಡಿಗೆಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗಬೆಂಗಳೂರುನಗರದಲ್ಲಿಶೇಕಡ70 ರಷ್ಟುರಾಜಕಾಲುವೆಗಳುಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಭಾವಿಬಿಲ್ಡರ್ಗಳುಮತ್ತುರಾಜಕಾರಣಿಗಳುನಿರ್ಮಿಸಿರುವಕಟ್ಟಡಗಳಕೆಳಗೆಹೂತುಹೋಗಿವೆ. ಐವತ್ತುವರ್ಷದಹಿಂದಿನಬೆಂಗಳೂರುನಗರದನಕ್ಷೆಯನ್ನುಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಕೆರೆಗಳುಮತ್ತುರಾಜಕಾಲುವೆಗಳುಹೇಗೆನಾಶವಾಗಿವೆಎಂಬಮಾಹಿತಿದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿರೀತಿಯಲ್ಲಿ  ದಯನೀಯವಾಗಿರುವಾಗ, ಮಳೆನೀರುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನಿಲ್ಲದೆ, ತಗ್ಗುಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆನುಗ್ಗದೆಬೇರೆಲ್ಲಿಹೋಗಲುಸಾಧ್ಯ?
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವೊಂದರಲ್ಲಿಪ್ರತಿದಿನಸುಮಾರುನಾಲ್ಕುಸಾವಿರಆರನೂರುಟನ್ಕಸಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಮನೆಗಳಿಂದಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಪ್ರಮಾಣಶೇಕಡ40 ರಷ್ಟುಮಾತ್ರ. ಉಳಿದ60 ರಷ್ಟುಭಾಗಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಮತ್ತುಹೊಟೇಲ್ಗಳಿಂದಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಸಾಪ್ಟ್ವೇರ್ಕಂಪನಿಗಳ-ತ್ಯಾಜ್ಯಮತ್ತುಕಟ್ಟಡನಿರ್ಮಾಣದಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಉಳಿಯುವಕಟ್ಟಡದಅವಶೇಷಗಳತ್ಯಾಜ್ಯಸೇರಿಲ್ಲ. ಈವರೆಗೆಬೆಂಗಳೂರುನಗರದಲ್ಲಿದಿನವೊಂದಕ್ಕೆಕೇವಲಒಂದುಸಾವಿರಟನ್ಕಸವನ್ನುಮಾತ್ರಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರುಇನ್ಮ್ನರರಿಂದಮುನ್ನೂರುಟನ್ಕಸವನ್ನುನಗರದಿಂದಹೊರಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆಕೊಂಡೊಯ್ದುಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳಿಗೆಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಸುಮಾರುಮೂರುಸಾವಿರಟನ್ಕಸದಲ್ಲಿಅರ್ಧಭಾಗಕೊಳೆತುಮಳೆನೀರಿನಲ್ಲಿಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುವುದುಇಲ್ಲವೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಕರಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕರಗಲಾದಮತ್ತುಕೊಳೆಯಲಾಗದಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ತ್ಯಾಜ್ಯವುನಗರದಒಳಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿಮತ್ತುರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಬೆಂಗಳ್ರರಿಗೆಮಹಾಮಳೆಎಂದುಬಾಯಿಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿಯಾವಅರ್ಥವಿದೆ?
ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರುನಗರಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಗತ್ತಿನಬಹುತೇಕನಗರಗಳನ್ನುಕಾಡುತ್ತಿರುವಪ್ರಮುಖಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ, ವಾಹನಗಳದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಉಂಟಾದಸಂಚಾರದಅಡಚಣೆ, ಕುಡಿಯುವನೀರಿನಸಮಸ್ಯೆ, ಶುದ್ಧಗಾಳಿಯಸಮಸ್ಯೆಹಾಗೂಕಸವಿಲೆವಾರಿಯಸವಾಲು. ಬೆಂಗಳೂರುನಗರದಲ್ಲಿಇಪ್ಪತ್ತೈದುವರ್ಷಗಳಹಿಂದೆಕೇವಲನೂರಐವತ್ತುಅಡಿಆಳದಲ್ಲಿಕೊಳವೆಬಾವಿಯಮೂಲಕದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದನೀರುಈಗಒಂದುಸಾವಿರದಎಂಟನೂರುಅಡಿಗಳಿಂದಎರಡುಸಾವಿರಅಡಿಗಳಆಳಕ್ಕೆಇಳಿದಿದೆ. ಮಳೆನೀರುಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಇಂಗುಗುವ್ಮಡಿಗಳಮೂಲಕಭೂಮಿಗೆನೀರುಣಿಸುವಕನಿಷ್ಟಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ, ವ್ಯವಧಾನವಾಗಲಿಯಾರಿಗೂಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಮಳೆನೀರನ್ನುಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ  ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರುನಗರದನೀರಿನಸಮಸ್ಯೆಗೆಪರಿಹಾರಸಿಗಬಲ್ಲದು. ಜಲಮೂಲದತಾಣಗಳಾದಕೆರೆಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳುನಾಶವಾದನಂತರಬೆಂಗಳೂರುನಗರದಲ್ಲಿಟ್ಯಾಂಕರ್ನೀರಿಗೆಬಹುತೇಕಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿವಾಸಿಗಳುಆಶ್ರಯಿಸುವಂತಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕುಸಾವಿರಲೀಟರ್ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗೆ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲಕ್ಕೆಬಿದ್ದುವ್ಯರ್ಥವಾಗಿಹರಿದುಹೋಗುತ್ತಿರುವಮಳೆಯನೀರುಯಾರಿಗೂಬೇಡವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಮಳೆಮತ್ತುಮಳೆಯನೀರಿನವರದಿಅಥವಾಸುದ್ಧಿಮಾಧ್ಯಮಗಳವ್ಯರ್ಥಪ್ರಲಾಪವಲ್ಲದೆಬೇರೇನೂಅಲ್ಲ.
(ಕರಾವಳಿ  ಮುಂಜಾವು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ' ಜಗದಗಲ' ಅಂಕಣ ಬರಹ)
... ಮುಂದೆ ಓದಿ


ಹಳದಿ ಹೂಗಳ ರಾಶಿಯ ಮದ್ಯೆ…
ಹೊನಲು - ಶುಕ್ರವಾರ ೦೯:೩೦, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೮, ೨೦೧೭

– ವಿನು ರವಿ. ಹಳದಿ ಹೂಗಳ ರಾಶಿಯ ಮದ್ಯೆ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಬೆಂಚು.. ನಡಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ದಣಿವಾರಿಸುತ ಕುಳಿತ ನನಗೆ ಕಂಡರು ಆ ದಂಪತಿಗಳು… ಎಂತ ಸುಂದರ ಜೋಡಿ..! ಕೆನ್ನೆ ತುಂಬ ಅರಿಸಿಣವೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಹಣೆ ತುಂಬಾ ದುಂಡು ಕುಂಕುಮ ಅರಳು ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾರೆಯ ಹೊಳಪೇನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ದೀಪದ ಕುಡಿಯ ಹೊಂಬೆಳಕಿನ ಕಾಂತಿ..! ಹಣೆಯ... Read More ›... ಮುಂದೆ ಓದಿ


ಭಾರತದ ಮುಂದಿರುವ ಡೊಕ್ಲಮ್ ಸವಾಲು…
ನಿಲುಮೆ - ಶುಕ್ರವಾರ ೦೭:೩೦, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೮, ೨೦೧೭

– ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಎಸ್ ರಾನಡೆ ಡೊಕ್ಲಮ್, ಭಾರತ-ಭೂತಾನ್-ಚೀನಾ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಹು ಆಯಕಟ್ಟಿನ 89 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‍ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶ. ಇದು ಭೂತಾನ್‍ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಟಿಬೆಟ್‍ನ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಚುಂಬಿ ಕಣಿವೆಯ ಸಂಯೋಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭೂತಾನ್‍ನ ಭೂಭಾಗ. ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೂರು ದೇಶಗಳಿಗೂ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಭೂಪ್ರದೇಶ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವುದೆಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಬಹು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಚುಂಬಿ ಕಣಿವೆ, ಭೂತಾನ್ […]... ಮುಂದೆ ಓದಿ


ಎಪ್ಪತ್ತರ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ..
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ karnataka folklore - ಶುಕ್ರವಾರ ೦೪:೩೯, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೮, ೨೦೧೭

    ಅನುಶಿವಸುಂದರ್
ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಕಿಸಬೇಕೋ?
indian nationalism ಗೆ ಚಿತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶ
೧೯೪೭ರ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು ಇಂದು ಮಂದವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿಯೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು; ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ. ಆರ್ . ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖಾತರಿಗೊಳಿಸಿದರೂ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಜೀವಂತ ವೈರುಧ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ  ಯುವ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಂದೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ದಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತವಾಗಿದ್ದ ನೌಖಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಡೆದಾಡುತ್ತಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯೇ ಆಜಾದಿ ಜೂಟಾ ಹೈ ( ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಜವಲ್ಲ) ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಯಂತೆ ನುಡಿದಿದ್ದರು.
ಸಂಧಿಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ನಿಜವಾದದ್ದೋ ಅಥವಾ ಭ್ರಮಾತ್ಮಕವಾದದ್ದೋ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕಳೆದ ೭೦ ವರ್ಷಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ೭೦ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ೭೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶದ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಬರ್ಬರತೆ ದಾರುಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ದಲಿತರು ದೇಶದ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಸಾಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಮತು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹಾದಿಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಕೊಲೆಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ)ಯಂಥ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಮ್ಮ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವೀರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಇತರ ವಸಾಹತೋತ್ತರ ದೇಶಗಳು ಎದುರಿಸಿದಂಥಾ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಹುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ; ಆದರೆ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನೇ  ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ
ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಶೋಕಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಬೇಕೋ? ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೂ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಕರೆಯುವಂತೆ  ವೈರುಧ್ಯಗಳುಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನಂತೂ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಉಪಯುಕ್ತ ರಾಜಕೀಯ ವಾಗ್ವಾದಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನಂತೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿಳವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯೂ ಸಹ ಅಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಾಗ್ವಾದ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬರೆಯುವ ಲೇಖಕರ ಬಳಗ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಲೋಕಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ನಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ವಿದ್ವತ್ ಲೋಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳ ನಡುವಿನ, ವಾಗ್ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಧ್ವನಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಿದ್ವತ್ ಲೋಕದ ಜೊತೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ನಾನಿಗಳು ಬಗೆಹರಿಸಲು ತೊಡಗಿಕೊಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಯ್ರನಿರ್ಮಾಣದ ತುರ್ತು ಆಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ದಾರಿದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ನಾನ ಮಾತ್ರ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಕಾಕತಾಳಿಯವೇನಲ್ಲ. ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಪಾಠಗಳಿದ್ದದ್ದೂ ಸಹ ಕಾಕತಾಳಿಯವೇನಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಾಧನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಸಮಗ್ರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ರಾಜಕೀಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗತಿಕ ವಾಗ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವನಿಯು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂಥಾ ಅಪರೂಪದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವೇ ಮಾಜಿ ವಸಾಹತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ  ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊರತೆಗ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತವು ರಾಜಕೀಯ ವಾಗ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಬಲ್ಲ ಸಾವಯವ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ೧೯೮೦ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತಃ ಚಲನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ( ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು  ನಾವಿನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ) ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವಿಜ್ನಾನ, ತಂತ್ರಜ್ನಾನ, ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ನಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಬಗೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಧನ ಸಹಾಯವು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರವೇಶಾತಿಯಲ್ಲಿ  ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ನಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿಯಿಲ್ಲ. ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಜಕಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಎರಡು ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ನಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಎಟುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊರತೆಯನ್ನು ದೂರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಇದೀಗ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳು ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ. ಅಂಥಾ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಎಂಥಾ ರಾಜಕೀಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲದು.
ರೀತಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಜನತೆಯು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ನಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ವತ್ಲೋಕವು ಕೂಡಾ ಸೊರಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಇದು ಹಲವು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ನಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲೂ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗದ ಪದಪುಂಜಗಳ ಅಬ್ಬರವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಇದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಿಂತ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಸೀಳುವಂಥ ಅತ್ಯಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜವಿಜ್ನಾನಿಗಳಿಗೆ  ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗೆ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಪಡುವಂತೆಯೂ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಾಸ್ತವಗಳು ಎರಡು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓದು-ಬರಹ ಮಾಡಬಲ್ಲವರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕೆಲಸ ಅರಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮನೋಲ್ಲಾಸಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಂದಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಂಡು -ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿವೆ; ಇವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಇದ್ದ ರೀತಿಗೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಹೊಸ ಭಾರತವನ್ನು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೆಲ್ಲಿವೆ? ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳೆಲ್ಲಿವೆ? ಇಂದಿನ ಭಾರತವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳು, ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣಗಳೆಲ್ಲಿ? ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ನೋಟು ನಿಷೇಧ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಊಹಿಸಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೊಸ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ವಿದ್ವತ್ ಲೋಕಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಇರುವ ಬಿರುಕನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಎರಡು ಹತ್ತಿರದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ೭೦ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಭಾರತವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ  ಹೋರಾಡಿದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದುವ ನಮ್ಮಂಥವರೂ ಸಹ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ (ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ನಾಟಕದ ಸಾಲುಗಳು)
                                ಎಪ್ಪತ್ತಾದರೂ ನನಗೆ , ನೆನಪಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಮಾರಿಗೆ
                                ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಭಯದ ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆ
                                ಆದರೂ, ಮರೆತುಹೋಗಿವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಳರಾತ್ರಿಯ ದಿಗಿಲಿಗೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗಳಿಗೆಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ (ಇಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಮತ್ತದರ ಮೊದಲ ರೂಪವಾಗಿದ್ದ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ವೀಕ್ಲಿಗಳು ಭಾರತದ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹಚರನಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿ ಇರದ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖಾತರಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಅನುಭವವೇ ಇಲ್ಲದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಬಲ್ಲ ಹೊಸ ಧ್ವನಿಯೊಂದು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
  ಕೃಪೆ: : Economic and Political Weekly
             Aug 12, 2017. Vol.52. No. 32
                                                                                            
... ಮುಂದೆ ಓದಿ


ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಾಯಕಗಣದ ಶಾಮೀಲುದಾರಿಕೆಗಳು
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ karnataka folklore - ಶುಕ್ರವಾರ ೦೪:೩೬, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೮, ೨೦೧೭

  ಅನುಶಿವಸುಂದರ್
ಭಾರತದ ನಾಯಕಗಣದ ಶಾಮೀಲುದಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಸುದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.
indian nationalism ಗೆ ಚಿತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶ
ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂತ್ವವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಗಳು ತಾವೇ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರ ವಕ್ತಾರರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಹಾಗೂ   ದೇಶದ ಜನ ಏನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು  ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ  ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದಾಗಲೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನೇಅವರ ಇತಿಹಾಸದ ಪಠ್ಯಗಳು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ದೇಶದ ಜನತೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಿತು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತೇ? ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗುವಂತೆ  ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ೧೯೪೨ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ೭೫ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಾದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕೆಯು೨೦೧೭ರ ಆಗಸ್ಟ್ ೯ರಂದು ತನ್ನ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹಿಂದೂತ್ವವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯಾದ ರಾಕೇಶ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಲೇಖನದಲ್ಲಿ  ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘವು (ಆರೆಸ್ಸೆಸ್) ಗಾಂಧೀವಾದಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರೂ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಅದಮ್ಯ ತುಡಿತವನ್ನೇನೂ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ವೆಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ  ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಬಗೆದ ದ್ರೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಸಿನ್ಹಾರಂತವರು ಬರೆಯುವ ಲೇಖನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂಥಾ ಬರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತಾರ್ಕಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳಿಗರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಕುತ್ತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಂಥಾ ಬರಹಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸತ್ಯದ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೂ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರು ತೋರುವ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವಿರಬೇಕಾಗುವುದು ಪೂರ್ವಶರತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
 ೧೯೪೨ರ ಅಥವಾ ೧೯೪೦ರ ದಶಕದ ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿಲ್ಲದೆ ಅಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ್ಲ. ಅದು ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೇಶಾನುದೇಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಜಪಾನೀಯರ ದಾಳಿ ತೀರಾ ಸನ್ನಿಹಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿಯೇ, ಬ್ರಿಟಿಷ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳು ೧೯೪೨ರ ಆಗಸ್ಟ್ ರಂದು ಬೆಳಗು ಮೂಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರನ್ನು ವಿವಿಧ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಇಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಾರಗಳೊಳಗಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಚಳವಳಿಕಾರರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಚಳವಳಿಯ ಮಗ್ಗಲು ಮುರಿದಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಮರಶೀಲ ಚಳವಳಿಯು ಹಳ್ಳಿಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು; ರೈಲು ಹಳಿಗಳನ್ನೂಟಲಿಫೋನ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಲಾಯಿತು, ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಕೀಕೃತ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ  (ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್- ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗಗಳುಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸೇನೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಬಂಗಾಳದ ಮಿಡ್ನಾಪೂರ್, ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸತಾರ ಮತ್ತು ಒರಿಸ್ಸಾದ ತಲಚೇರಿಯಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯಗಾರರು ಪರ್ಯಾಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ರಚಿಸಿದರು. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲಿ ದಿಗಿಲು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ೧೯೪೪ರವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು.
೧೯೪೨ರ ವೇಳೆಗೆ ಬ್ರೀಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜನಸಮೂಹದ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಅಸಹನೆಗಳು ತಾರಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯು ಜನಸಮೂಹ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದಲೇ ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ) ಚಳವಳಿಯು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ಜನತೆಯಿಂದ  ದೂರಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಘಟನೆಗೆ  ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸಮರಶೀಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ೧೯೪೪ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಭೂಗತ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಭೂಗತ ಚಳವಳಿಯ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಶರಣಾಗಬೇಕೆಂದು ಕರೆಕೊಟ್ಟರು.
ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಳವಳಿಗೆ ಕರೆಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ೧೯೨೧-೨೨ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ. ಮತ್ತು ೧೯೩೦-೩೪ರ ನಡುವೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಡೆದ ನಾಗರಿಕ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಳವಳಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ನಾಯಕತ್ವವು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿತ್ತುಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಚೌರಿಚೌರಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯು ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಕಾರಣವನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ೧೯೨೦ರ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು; ಮತ್ತು ೧೯೩೦ರ ನಾಗರಿಕ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂದರೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳ ಅವಲಂಬಿತ ಮಿತ್ರಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಾಲಿಕರ ವಿರುದ್ದ ಗೇಣಿ ನಿರಾಕರಣೆಯಂಥ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಸಹ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿತ್ತು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಇತಿಹಾಸ ಪಠ್ಯಗಳೇನೇ ಹೇಳಿದರೂ, ವಾಸ್ತವವೇನೆಂದರೆ ಕ್ವಿಟ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಬರಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತುಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಸುವು, ಭಾರತವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ನಾಜಿ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಜಪಾನಿಯರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಕಟ್ಟಿದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿಯು - ಐಎನ್ (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇನೆ)-  ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಸಮರಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ, ಯುದ್ಧಾನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮುಷ್ಕರಗಳು, ರಾಯಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ (ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆ)ಯಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಹೂಡಿದ ಬಂಡಾಯ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಗ್ಗೆ ಮಡುಗಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಅಸಹನೆ, ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ (ಸಿಪಿಐ) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತೇಭಾಗ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈತ ಬಂಡಾಯಗಳು ಬ್ರಿಟೀಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು.
ಹಿಂದೂತ್ವವಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಾವೇ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದದ ಹಕ್ಕುದಾರರೆಂಬ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ, ಹಾಲೀ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವವರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ತಥ್ಯಾಂಶವೇನು? ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾದರಗಳಿಂದ ನೆನೆಯುವ ಜನಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಅತ್ಯಂತ ದಮನಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜಾನ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಅವರು ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿಕ್ಕಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಶಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸದೆಬಡಿಯಬಹುದೆಂಬ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಿಡ್ನಾಪೂರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರ ದಮನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿನಾಯಕ್ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅವಮಾನಕಾರಿ ಶರತ್ತುಗಳನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆಮೇಲೆ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲಾ ಶರತ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡರುನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಮಹಾ ಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ೧೯೪೨ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಾಸಭಾದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಶಾಸನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೂ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ   ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹುದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಂದಿನ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ  ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಜವಾದ ಚಳವಳಿಕಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ಸ್ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಿನ್ಹಾರವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಗಾಂಧಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಸಾಹತು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕೆಂಬ ಅದರ ಅದಮ್ಯ ಬಯಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯು ಅಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೀತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಜ್ನಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ೧೯೪೨ರ ಆಗಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಗಲಭೆಗಳಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿದಿದೆ. ಮೇಲಾಗಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ಗಿಂತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾವೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಸಾವರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಸರಸಂಘಚಾಲಕರ ನಡುವೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆಯ ವೈಮನಸ್ಯಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವೆರಡು ಒಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ( ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು .ಜಿ. ನೂರಾನಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ದಿ ಸಂಘ್ ಪರಿವಾರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ ೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.)
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ (ಸಿಪಿಐ) ಮತ್ತು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಗೆ ಅದು ಬಗೆದ ದ್ರೋಹದ ಕಥೆ ಏನು? ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷವು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಗೆ ತೋರಿದ ವಿರೋಧವು ಅದು ಮಾಡಿದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದ. ಆದರೆ ತಪ್ಪಿನ ಮೂಲ ಇರುವುದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟದ, ಕೆಲವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ವಿರೋಧಿ ಐಕ್ಯರಂಗಗಳು (ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್) ರೂಪುಗೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಜೊತೆಗೆ ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟರ ವಿಜಯವು ಸಂಭವನೀಯವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ನಾಜಿಗಳ ಭಯಾನಕ  ಫೈನಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ನ ಭೀತಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
(ಹಿಟ್ಲರ್ ಮತ್ತವನ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷವುಯೆಹೂದಿಗಳು ಜರ್ಮನಿಯ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಶತ್ರುಗಳೆಂಬ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಜರ್ಝರಿತವಾಗಿದ್ದ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು೧೯೩೩ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಚುನಾಯಿತನಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಯೆಹೂದಿಗಳ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವ, ಅವರ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅವರನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ದೂರದ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಹಾಕುವಂಥ ಹಲವು ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ. ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇಡೀ ಜಗತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಮತ್ತವನ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷ  ಯೆಹೂದೀ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರ (ಫೈನಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್) ವೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿತುಯೂರೋಪಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೆಹೂದಿಗಳಲ್ಲೆರನ್ನೂ ಕಾನ್ಸೆನ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ (ಚಿತ್ರಹಿಂಸಾ ಶಿಬಿರ)ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಟ್ಟಿ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಯೆಹೂದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದುಹಾಕುವುದೇ ಫೈನಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಮುಂದಿಟ್ಟ ಪರಿಹಾರ. ಅದರಂತೆ ೧೯೪೨-೪೫ರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಬರ್ಬರ ನರಮೇಧದಲ್ಲಿ ೬೦ ಲಕ್ಷ ಯೆಹೂದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದುಹಾಕಲಾಯಿತು- ಅನುವಾದಕನ ಟಿಪ್ಪಣಿ)
ಇದರೊಡನೆ ಕೆಲವು ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷವು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಸಮಯ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟದ ಅಂತತರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಆಗ ಸಿಪಿಐ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ವಸಾಹತು ಆಡಳಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ರಂಗದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಆಲೋಚಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ವಿರೋಧಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜೊತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಯಾನಕವಾದ ದೈತ್ಯ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುವನ್ನು ಎದುರು ಸಣ್ಣ ಶತ್ರುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಬೇಗುದಿಯಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಪಿಐ ಅನುಸರಿಸಿದ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತಾ ಒಂದು ಅಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಖಂಡಿತಾ ದ್ರೋಹವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷವು ಬ್ರಿಟಿಷ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ದಮನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಪಕ್ಷವೆಂಬುದನ್ನೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಭಾರತದ ನಾಯಕವರ್ಗದ ಶಾಮೀಲುಕೋರತನ- ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಸಾಹತು ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ತೋರಿದ ಬೆಂಬಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು; ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು, ಭೂಮಾಲಿಕರು, ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಪೋಲಿಸರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ರಾಜರುಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೂಡಿಸಿದ್ದು- ಶಾಮೀಲುದಾರಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರವಣಿಗೆಯು ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಮನದ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಒತ್ತನ್ನು ಭಾರತದ ನಾಯಕವರ್ಗದ ಶಾಮೀಲುದಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ  ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ೨೦೧೪ರ ಜೂನ್ ೧೧ ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು: ೧೨೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಗುಲಾಮಿ ಮಾನಸಿಕತೆಯು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕಂಗೆಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿರಂಕುಶ ದಮನ ವೆಂದು ಹೀಗೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ೨೦೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೂ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥಾ ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧವಿರಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೊಣಗಾಟವೂ ಕೇಳಿಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ರಾಂಡಿನ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಹಿಂದೂತ್ವವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೂ ಮಧ್ಯೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎರಡನೆಯದರ ಪರವಾಗಿ ವಾಲುತ್ತಿದೆ.
  ಕೃಪೆ: Economic and Political Weekly, Aug 12, 2017. Vol. 52. No. 32
                                                                                                
                
... ಮುಂದೆ ಓದಿ


ಅಣಿಮಾ
:ಮೌನಗಾಳ: - ಶುಕ್ರವಾರ ೦೨:೨೪, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೮, ೨೦೧೭

ಟೆರೇಸಿನ ಮೇಲೊಂದು ಚಾಪೆ ಹಾಸಿನಕ್ಷತ್ರಾಚ್ಛಾದಿತ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಒಂದು ಕ್ರಮಅದಕ್ಕೆ‌ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಕುಆದರೆ ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಹೃದಯ ಬೇಕುಮತ್ತದು ಆಕಾಶದಷ್ಟೇ ವಿಶಾಲವಿರಬೇಕುಪುಂಜಗಳ ಗುರುತು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡುಅವು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ದಿಗ್ಪರ್ಯಟನ ಮಾಡುವಾಗಬೆಂಬಿಡದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿರಬೇಕುಉಲ್ಕೆಗಳು ಜಾರಿ ಬೀಳುವಾಗ ಅಂಗೈ ಚಾಚಿ ಮುಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಹಿಡಿವುದೂ ಒಂದು ಕಲೆ ಇಲ್ಲದಿರೆ, ಅವು ಎದೆ ಹೊಕ್ಕು ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ,ಅಯ್ಯೋ! ರಕ್ತ ರಾಮಾಯಣ!'ಫೋಕಸ್! ಫೋಕಸ್ ಮುಖ್ಯ' ಅನ್ನುವರು ತಿಳಿದವರು.ದಿಟವೇ. ಲೆನ್ಸಿನ ಮೂತಿಯನೆತ್ತ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ,ಹಿಂದೆರೆ ಮುಖ್ಯವೋ, ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತು ಮುಖ್ಯವೋಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿರದಿದ್ದರೆ ನೀನುಕೆಮೆರಾ ಹಿಡಿದಿದ್ದೂ ದಂಡ. ದಂಡ ಕದಲದಂತೆ ಬಿಗಿಹಿಡಿದಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಗೆ ಮಾನದಂಡ.ಜೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಕಾದ್ದರೆಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಾಂ, ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅರಿವಿರಬೇಕು.ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿಕಾಂತಿಯ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೊರಟ ಎಷ್ಟು ರಾಕೆಟ್ಟುಗಳು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆಯೋ, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ!ಅದಕ್ಕೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಮೃದುಮನದ ಹುಡುಗನೇ, ಕೇಳು:ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.ಇಕೋ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಅಮೀಬಾ. ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿ.ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವ ತೆಗೆದುಕೋ.ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸು. ಕಣ್ಣು ಕಿರಿದಾಗಿಸಿ ನೋಡು.ಹೇಗದು ತನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ನಿನ್ನತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ ಗಮನಿಸು.ಉಸಿರು ಬಿಗಿಹಿಡಿ. ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗಗಳ ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿಸೆಟೆದು ನಿಲ್ಲು. ತನ್ನ ಚಲನಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಅದುಹೊರಡಿಸುವ ಕಾಕಲಿಗೆ ಕಿವಿಯಾಗು.ನವೀನ ನವಿರೋದಯವನನುಭವಿಸು.ನಿಧಾನಕ್ಕದರಲೆ ಲೀನವಾಗು.

... ಮುಂದೆ ಓದಿ


ಏನಿದು ಬೆಜ಼ೆಲ್?
ಇಜ್ಞಾನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ - ಶುಕ್ರವಾರ ೦೨:೧೯, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೮, ೨೦೧೭

... ಮುಂದೆ ಓದಿ


ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮನ ವಚನಗಳ ಓದು
ಹೊನಲು - ಗುರುವಾರ ೦೯:೩೦, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೭, ೨೦೧೭

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮನು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವಶರಣೆ. ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರು: ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ. ಊರು: ಅಮರೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಗಂಡ: ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯ. ಕಸುಬು: ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯನು ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮಹಾಮನೆಯ ಅಂಗಳದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ತಂದ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ... Read More ›... ಮುಂದೆ ಓದಿ


ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಕೆ?
ನಿಲುಮೆ - ಗುರುವಾರ ೦೭:೩೦, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೭, ೨೦೧೭

– ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಎಸ್ ರಾನಡೆ ಯುದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧ. ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧ ಆಗೇ ಬಿಟ್ಟಿತು. ನಾಳೆಯೇ ಯುದ್ಧ ಎಂಬಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಭಾರತ-ಚೀನಾದ ಮಧ್ಯೆ ಉದ್ಭವವಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಜನರ ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಅವನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ವಾಸ್ತವತೆಯ ಕನಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ದೇಶಭಕ್ತರು ಅದಾಗಲೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರಣಕಹಳೆಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿಯಿರುವುದು ಕೇವಲ ಸೇನೆಗಳ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಷ್ಟೇ! ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಗೆಲುವಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರ ಆಸೆಯೂ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಈ […]... ಮುಂದೆ ಓದಿ


ಕಲೋತ್ಸವ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ರೂಪೀಕರಣ ಸಭೆ
Kumbla11039: MSCHSS Nirchal - ಗುರುವಾರ ೦೩:೩೯, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೭, ೨೦೧೭

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ವರ್ಷದ ಕುಂಬಳೆ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಲೋತ್ಸವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ರೂಪೀಕರಣ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಗೋಸ್ತು 23 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.15ಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕುಂಬಳೆ ಉಪಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಕೇರಳ ಸರಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗೀಕೃತ ಶಾಲೆಗಳ ಅಧಿಕೃತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ.
... ಮುಂದೆ ಓದಿ


ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಫುಷ್ಪಪ್ರದರ್ಶನ
ನಂದೊಂದ್ಮಾತು - ಗುರುವಾರ ೦೨:೦೦, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೭, ೨೦೧೭

... ಮುಂದೆ ಓದಿ


ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿಚ್ಚು ಸುಡುವುದು ಯಾರನ್ನು? - ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ
ನಂದೊಂದ್ಮಾತು - ಗುರುವಾರ ೦೧:೫೭, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೭, ೨೦೧೭

... ಮುಂದೆ ಓದಿ


ಇರುವೆಗಳ ಕಾಲೋನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಹೊನಲು - ಬುಧವಾರ ೦೯:೩೦, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೬, ೨೦೧೭

– ನಾಗರಾಜ್ ಬದ್ರಾ. ಮನುಶ್ಯನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಕೂಡಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುವನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವೆಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೂಡಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಇರುವೆಗಳು ಸುಮಾರು 50 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ‍್ಶಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಏರ‍್ಪಾಟಿನ ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿವೆ! ಇರುವೆಗಳು ನೆಲದ ಒಳಗೆ, ಗಿಡದ ಎಲೆಯ ಕಸದಲ್ಲಿ, ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ... Read More ›... ಮುಂದೆ ಓದಿ


ಆಲಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಉಸಿರು ತುಂಬುವ ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ!
ಕನಸು-ಕನವರಿಕೆ - ಮಂಗಳವಾರ ೧೧:೩೨, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫, ೨೦೧೭

ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಬಂದ ಮಳೆ 
ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮರಿಬೆಕ್ಕಿನ ಮುಗ್ಧತೆ
ಕವಿಮನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೂಡುವದಿಲ್ಲ?
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಳವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿತ್ರಣ ಹೀಗಿದೆ: 
ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆ. ಬಾಗಿಲಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಳೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗೋ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೆರಗಿದೆ. ಹೊಸ್ತಿಲಾಚೆಯಿಂದ ಪುಟಿದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮರಿ ಚಿನ್ನಾಟವಾಡುತ್ತಲಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೇ ಕೊನೇಪಕ್ಷ ರೂಹೂ ದಕ್ಕದೇ ಬಿದ್ದ ಮರುಘಳಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವ ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಚಿನ್ನಾಟದಿಂದಲೇ ಈ ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ ಉಸಿರು ತುಂಬುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಮರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸೋಜಿಗ ಮತ್ತು ಮೋಜು. 
   ಆದರೆ ಕವಿಗೆ ಈ ಅದೃಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆತ ಈ ಮಳೆಯನ್ನು ಆ ಮರಿಬೆಕ್ಕಿನಂತೆ ನೋಡಲಾರ. ಆತನ ಕವಿತ್ವವೇ ಆತನ ಮೊದಲ ಶತ್ರು. ಇದು ಶಾಪವೋ ವರದಾನವೋ, ಕವಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕಂತೆ! ಹೀಗಾಗಿ, ಆತ ಈ ಮಳೆಗೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಬೆಕ್ಕಿನ ಬೆರಗಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಹೊಸ್ತಿಲ ಆಸುಪಾಸಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಮಳೆಯೊಂದು ಕವಿಯ ಕ್ಯಾನವಾಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಬರುತ್ತದೆ. ಗುಡುಗು ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ಸಮೇತ ಮಯೂರದ ನೃತ್ಯಯೂ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ವಿರಹವೂ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಕಲಸುಮೇಲೋಗರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತ ಕವಿ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ದಗ್ದ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದ. ಕವಿತೆ ಮಾತ್ರ ಆತನನ್ನು ಸಂತೈಸಬಲ್ಲದು. ಪೊರೆಯಬಲ್ಲದು.  
*
   ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ಎಳೆದು ತರುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಾದಗಳಿಗೆ ಬಲ ತಂದು ಕೊಡುವದಕ್ಕೆಂದು ಅನೇಕ ದಿವ್ಯಚೇತನಗಳ ಲೇಬಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತರಲೆ ಜೋಕುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಇಣುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಾದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಯೇಸು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಪರಮಹಂಸ, ರಾಮ. ಕೃಷ್ಣರೂ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ಬರುವದುಂಟು. 
   ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಾವುಗಳು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ, ಬುದ್ಧ, ಪರಮಹಂಸ, ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತನ್ನುವದೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಇಟ್ಟ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾಮಪದಗಳೇ ಅಲ್ಲ. ಅದೊಂದು stage. ಒಂದು ಹಂತ. ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೋ- ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈವಶವಾಗಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯದು.
   ಕವಿತೆ ಅನ್ನುವದೂ ಅಂಥದ್ದೇ ಜಾಗದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲೇ ಉದ್ಭವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕವಿತೆ ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಓದುಗನ ಬಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೂ ಕೈಸನ್ನೆ, ಬಾಯಿಸನ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತ 'ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಾ' ಅಂದು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓದುಗನ ಕತೆ ಮುಗಿದಂತೆ. ಹೀಗಾದಾಗ ಓದುಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಹಿಡನ್ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹಾಯ್ಕು ನೋಡಿ, 
  
ಮನೆಯತ್ತ ಪಯಣ. 
ರಸ್ತೆಯಂಚಿನ ಗೂಟಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 
ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜೊತೆಗಿದೆ
ಒಂದು ಅಗೋಚರ ಸ್ಮೈಲೀ!
   ಹೀಗೆ ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಕವಿತೆಗಳೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತವಾಗಿವೆ. ಹಾಗೆ ಬಂಧಿತವಾಗುವ ಸೂತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬಹುದಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವ ಸೂತ್ರ ಅಲಂಕಾರ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. 'ಅವಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹರಿದಂತಾಯಿತು' ಅಂತನ್ನುವ ಕವಿಗೆ ತಾನು ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತನ್ನುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆತನ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನಲ್ಲ. 
   ಇದೇ ರೀತಿ ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಕವಿ ಬಳಸುವ ನಿರೂಪಣಾ ವಿಧಾನ. ಯಾವುದೇ ಕವಿತೆ ತನ್ನ ಒಡೆಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಣದ ಮೇಲೆಯೇ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಅನ್ನುವದು ಇಡೀ ಕವಿತೆಯ ಅಡಿಪಾಯ. ಕವಿಯ ನೋಟ ಅಥವಾ ಕವಿಯ ರುಚಿ ಅಥವಾ ಕವಿಯ ಪರಿಮಳ- ಈ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿಬರುವ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಸರಕುಗಳು. ಕವಿತೆ ಓದಿದ ಬಳಿಕ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಓದುಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದಾಗಲೇ ಆಯಾ ಕವಿತೆ ಸಾರ್ಥಕದ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕವಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ:
ನೀರಿಗೆಂದು ಬಂದ ನೀರೆಯರು 
ಚಂದಿರನ ಮೇಲೆ ಮೋಹಿತರು;
ಇಲ್ಲೀಗ ನೂರು ಕೊಡಗಳಲ್ಲೂ 
ನೂರು ಪೂರ್ಣ ಚಂದಿರರು!
   ಹೌದು, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಓದಿನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅವು ಓದುಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿರಮಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಎಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಉನ್ಮಾನದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಸೂಚಿಸಬಲ್ಲವು. ಹೀಗೆ ಹಾಡಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತೋರುಫಲಕಗಳಂತೆ ಗೋಚರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಹಾಡು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಶಬ್ದ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರವಿರಬೇಕು. 'ತೂಗಿರೇ ರಾಯರ ತೂಗಿರೇ ಗುರುಗಳ ತೂಗಿರೇ ಯತಿಕುಲ ತಿಲಕರ..' ಅನ್ನುವಂಥ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ಹೊರಡಬಹುದಾದ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
   ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕವಿತೆಯು ಓದುಗನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ತನ್ನೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗೇಹೋಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಲಯ ಅಥವಾ ಮೀಟರ್ ಆಯಾ ಕವಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಓದುಗನೆಡೆಗೊಂದು ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಓದಿನ ಓಘಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೊತೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಭಯ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕವಿತೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಓದುಗ ಸದರಿ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರಿದಮ್ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಿದಮ್ ಓದುಗನಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಘಟಿಸುವಂಥದ್ದಾದರೂ ಕವಿಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಲಯ ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ. ದ್ವಿಪದಿ, ತ್ರಿಪದಿ, ಷಟ್ಪದಿ, ಸಾನೆಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥವು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥದೊಂದು ಮೀಟರನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತೋ ಒಮ್ಮೆ ಕುಶಾಲಿಗೆಂದು ಬರೆದಿದ್ದ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ರಿದಂ ಗಮನಿಸಿ:
ಎಷ್ಟು ದರಿದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿದು?
ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳ ಕಡಿದಾದ ದಾರಿ. 
ಒಂದು ಬಸ್ಸಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಲ್ಲ ವಿಮಾನವಿಲ್ಲ;
ಸುಡುವ ನೆತ್ತಿಗೆ ನೆರಳಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಕತ್ತಲೆಗೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ 
ಟೈಂಪಾಸಿಗೆ ಪದ್ಯವಿಲ್ಲ ಮದ್ಯವಿಲ್ಲ ಚುರೂಟವಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತ-ಆರು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕರೆಂಟು ಕಂಬಗಳಿಲ್ಲ
ಅತ್ತ-ಹೆಗಲಿಗೆ ಕಂಬಹೊರದೇ ಕರೆಂಟು ಹರಿಯುವದಿಲ್ಲ. 
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗಳನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು 
ಹೋದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವದಾದರೂ ಏನು?
-ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಕೇಳೋಣವೆಂದರೆ
ಆತನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ: ನಾಳೆ ಬಾ!
*
   ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಥಟ್ಟಂತ ಹೊಳೆದಿದ್ದೇನು? ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ 'ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆ' ಎಂಬ ಕವಿತೆ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದುಗ ಯಾರು?                                                              
ಬಹುಶಃ ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬಹುದೇನೋ.. 
                                                                                -
ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಲು ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ(ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 16.08.2017 ಬುಧವಾರದ 'ಮಾಯಾಲಾಂದ್ರ' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ) 
... ಮುಂದೆ ಓದಿ


ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಒಗ್ಗರಣೆ
ಹೊನಲು - ಮಂಗಳವಾರ ೧೧:೩೦, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫, ೨೦೧೭

– ರೂಪಾ ಪಾಟೀಲ್. ‘ಹಾಗಲಕಾಯಿ ನಾಲಗೆಗೆ ಕಹಿಯಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ’ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು ಆಗಿರುವ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅನಿವಾರ‍್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗಲಕಾಯಿ – 5 ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ – 5 ಚಮಚ ಹುರಿದು ಪುಡಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ – 2 ಚಮಚ ಶೇಂಗಾ... Read More ›... ಮುಂದೆ ಓದಿ


ಸೆ.೧೫-೧೭ : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ
ಇಜ್ಞಾನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ - ಮಂಗಳವಾರ ೧೧:೦೦, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫, ೨೦೧೭

... ಮುಂದೆ ಓದಿ


ಬಿಡೆನು ನಿನ್ನ ಪಾದವ
ಹೊನಲು - ಮಂಗಳವಾರ ೦೯:೩೦, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫, ೨೦೧೭

– ಸುರಬಿ ಲತಾ. ಬೊಂಬೆಯನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣವನು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ನಲಿವ ಮನುಜನ ನೋಡಿ ನೀ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಲಿವೆ ಪರೀಕ್ಶೆಗಳನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲಿ ನಿರೀಕ್ಶೆಗಳನು ಇಟ್ಟು ಸೋತು ನರಳಿ ನೊಂದಾಗ ಆಟವ ನೋಡಿ ನಗುವೆ ಮನವನು ಉದ್ಯಾನವನವನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮರುಕ್ಶಣವೇ ಮರುಬೂಮಿಯಾಗಿಸುವೆ ಆಸೆಯೇ ದುಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮೂಲವೆಂದು ನೀ ನೋವ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಟವ ಕಲಿಸುವೆ ನಿನ್ನಾಟ ನಾನು... Read More ›... ಮುಂದೆ ಓದಿ


ಜೀವನವೆಂಬ ಮನೋಹರ ಆಹಾರ ಚಕ್ರ
The Mysore Post - ಮಂಗಳವಾರ ೧೨:೧೯, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫, ೨೦೧೭

ಮಡಿಕೇರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾಸೀಟಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋನ್ ಹಿಲ್ ಎಂಬ ಗುಡ್ಡವಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ, ಅಪರಾಹ್ನ, ಇರುಳು ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ತಲ್ಲೂ ನಾನಿರುವ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಮುಸುಕಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಇರುಚಲು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇನು ಹೊಸತಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಊಳಿಡುವ ಮಳೆಗಾಳಿ, ಚೀರುವ ಜೀರುಂಡೆ ಮತ್ತು ವಟಗುಟ್ಟುವ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಏಕಾಂತ. ಹಗಲು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೂಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಳೆಯ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಮನುಷ್ಯನ ಸೌಂಧರ್ಯೋಪಾಸನೆಯೊಂದರ ಹೊರತಾಗಿ ಎಂದು ನಾನೂ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬ ರಾತ್ರಿ ಎರಡನೆಯ ಜಾವಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ […]... ಮುಂದೆ ಓದಿ


ನೆಪ್ಚೂನ್
:ಮೌನಗಾಳ: - ಮಂಗಳವಾರ ೦೩:೧೩, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫, ೨೦೧೭

ನಿಂತ ಗಡಿಯಾರ ತೋರಿಸಿದ ಸಮಯವೇ ಸರಿಎಂದುಕೊಂಡರೂ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದು ತಡವಾಗಿಯೇ.ಹಾಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದುಮುಖಕ್ಕೆ ಮೈಕು ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳುವುದು?ಉತ್ತರಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದೇ ದುಸ್ತರವಾಗಿರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಧುತ್ತನೆ ಎರಗಿದರೆ? ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿ ಯಾವ ಕಾಲವಾಯಿತೋ ಎನಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಮುಂಜಾನೆ,ಎಂದೋ ಕಾಡಿದ್ದ ಹಲ್ಲುನೋವು, ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ರೂಟ್‌ಕೆನಾಲು, ನುಂಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ನಿರ್ನಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೇ ನೆನಪಾಗಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಹಳದಿಗಟ್ಟಿದಂತೆನಿಸಿ..ಅದು ನಿಜವೇ. ಅರ್ಧ ತುಂಬಿದ ನೀರೋ, ಮಣ್ಣೊಳಗಿಳಿದ ಬೇರೋಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಅದಕೊಂದರ್ಥವೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದವಗೆ ಬೆರಳಿಂದ ಬಡಿದರೆ ಠಣ್ಣೆನ್ನುವ ಪಿಂಗಾಣಿಯುತಾನು ಸ್ವಯಂಸುಂದರಿಯೆಂದು ಶೋಕೇಸಿನಿಂದ ಪೋಸು ಕೊಡುವವರೆಗೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ: ಹೂಜಿ-ಹೂದಾನಿಗಳು ಬರಿ ಚಂದಕ್ಕೆಂದು.ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ರೌಂಡಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕೊಡುವತಮಾಷೆಯ ಉತ್ತರಗಳೇ ವಿವಾದಗಳನ್ನೆಬ್ಬಿಸುವಾಗ,ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಂದವರ ಉಪಚರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ನಂತರ ಆಯ್ಕೆಗಳನಿಡುವ ಜಾಗರೂಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿರುವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಎರಗಿದರೆ ಹೇಗೆ?ಕಾದಿದ್ದಾಗ ಬಾರದೆ ಎಡಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಆಗಲಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೀ, ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀ. ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದವ ನಾನಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ.ಹೊರಡು ಸಾಕು. ಇದೇ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಎಂಬುದೊಂದುಗ್ರಹವಿದೆಯಂತೆ, ನಾನಿನ್ನೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ.[ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ]

... ಮುಂದೆ ಓದಿ


ಮುಂದೆ›

“ಕನ್ನಡಲೋಕ” ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಹೊಣೆ ಆಯಾ ತಾಣಗಳ ಲೇಖಕರು/ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವನ್ನು “ಕನ್ನಡಲೋಕ” ದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ನಮಗೆ ಮಿಂಚೆ ಮಾಡಿ.