ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ಏತ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಮೇಲೇರುವಿಕೆ ೨ (ಬಾವಿಯಿಂದ) ನೀರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಸಾಧನ ೩ ಬತ್ತವನ್ನು ಕುಟ್ಟುವ ಸಾಧನ

  ಏದು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

  ಏದು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ಮೇಲುಸಿರು ಬಿಡು, ಏಗು

  ಏದುಸಿರು ಎಸಕಪದ

   (ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಿಡುವ) ಮೇಲು ಸಿರು

  ಏನ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಪಾಪ

  ಏಮಾರು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಮೋಸ ಹೋಗು ೨ ಉಪೇ ಕ್ಷಿಸು

  ಏರಂಡ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಹರಳುಗಿಡ, ಔಡಲಗಿಡ

  ಏರಣಿಗ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಚಿನ್ನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನು, ಅಕ್ಕಸಾಲಿ

  ಏರಾಟ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪೈಪೋಟಿ

  ಏರಿಳಿತ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇಳಿತ ೨ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ

  ಏರು ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಏಱ) ನೇಗಿಲು, ಆರು; (ದೇ) ೧ ಎತ್ತರವಾದ ಭೂಮಿ ೨ ಆರಂಬ ೩ ಎತ್ತಿನ ಜೊತೆ

  ಏರು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ಹತ್ತು, ಆರೋಹಿಸು

  ಏರುಜವ್ವನ ಎಸಕಪದ

   ಏರುತ್ತಿರುವ ಯೌವನ, ಹೊಸ ಪ್ರಾಯ

  ಏರ್ತ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಉಬ್ಬರ, ಏರಿಬರುವ ಅಲೆ

  ಏರ್ಪಾಡು(ಟು) ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಿದ್ಧತೆ

  ಏಲಂ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಪೋರ್ಚು. ಲೇಇಲಾವ್) ಹರಾಜು, ಲಿಲಾವು

  ಏಲೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಏಲಕ್ಕಿ

  ಏಳಿದ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಅವಮಾನ, ತಿರಸ್ಕಾರ ೨ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದವನು

  ಏಳಿಲ(ಲು) ಹೆಸರುಪದ

   ( ದೇ) ತಿರಸ್ಕಾರ, ಅವಮಾನ

  ಏಳು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಪ್ತ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 37317