ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪದ ಪದ ಕನ್ನಡ ಪದಾನೇ ನಿಘಂಟು

  fiscal deficit ಹೆಸರುಪದ

   ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ 
   ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊರಗುವರು.

  fish ಹೆಸರುಪದ

   ನೀರುಸಿರಿ
   ಈ ಕಡಲಿನ ಹಲವು ಬಗೆಯ ನೀರುಸಿರಿಯಿವೆ

  fission ಹೆಸರುಪದ

   ಒಡೆತ
   ಒಡೆತವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಿಡಿಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವರು.

  fitness ಹೆಸರುಪದ

   ಮಯ್ಕಟ್ಟು
   ಅವರ ಮಯ್ಕಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನುಡಿದರು.

  fixed deposit ಹೆಸರುಪದ

   ಗಡು ಇಡುಗಂಟು, ಗಡು ಇಡುಗೆ
   money deposit at a banking institution that cannot be withdrawn for a certain term or period of time (unless a penalty is paid)
   ಈ ಗಡು ಇಡುಗೆಯ ಬಡ್ಡಿ ೧೦%

  fixture ಹೆಸರುಪದ

   ಆಟದಪೋಟಿ, ಆಟ
   (sports) A scheduled match.
   ಇವತ್ತಿನ ಆಟ ಮಳೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ

  flashcard ಹೆಸರುಪದ

   ತೋರೆಲೆ, ತೋರುಬಿಲ್ಲೆ
   ಅವರು ತೋರೆಲೆಯ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಕಲಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

  flashcard ಹೆಸರುಪದ

   ಮಿಂಚುಪಟ್ಟಿ
   ಮಿಂಚುಪಟ್ಟಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಅವರ ಈ ಮಗುವಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ

  flexible ಪರಿಚೆಪದ

   ಅಳ್ಳಕ
   ಈ ಅಳ್ಳಕದ ಪ್ರದರ‍್ಶಕವೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆರಗಾಗಿಸಿತು.

  flight attendant ಹೆಸರುಪದ

   ಬಾನ್ನೆರವಿಗ
   ಈ ಬಾನ್ನೆರವಿಗ ತುಂಬಾ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

  flip flop ಹೆಸರುಪದ

   ಅತ್ತ-ಇತ್ತಕ, ತಿರ್ಗ-ಮರ್ಗ, ಮಗಚು-ಹೆತ್ತು, ಹೆತ್ತು-ಮಗಚು, ತಿರುವು-ಮರುವು, ಇರ್ನೆಪ್ಪಿ
   ಇರ್ನೆಪ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಇರವುಗಳು ಇರುತ್ತದೆ.

  flourine ಹೆಸರುಪದ

   ಮಂಜಳಾವಿ, ಮಂಜಳಕಾಡಾವಿ
   ಮಂಜಳಾವಿ, ಇದು ಉಪ್ಪುಹುಟ್ಟುಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು

  flower bracket ಹೆಸರುಪದ

   ಹೂ ಒಂಡಿ, ಹೂವಂಡಿ 
   ಈ ಲೆಕ್ಕಕೆ ಅವರು ಹೂವಂಡಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

  flower of prosperity ಹೆಸರುಪದ

   ಏಳಿಗೆವೂ, ಕೂಡ್ಪೂ, ಕೂಡಲರು
   ಅವರಿಗೆ ತಾವರೆ ಹೂವು ಕೂಡಲರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

  fluid ಹೆಸರುಪದ

   ಹರಿಗೆ
   ಎಲ್ಲಾ ಹರಿಗೆ ನೀರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.; ಹರಿಕ
   ಎಲ್ಲಾ ಹರಿಕ ನೀರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.; ಹರಿವ
   ಎಲ್ಲಾ ಹರಿವಗಳು ನೀರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

  flush ಎಸಕಪದ

   ಹೊನಲಿಸು, ಹೊರದೂಡು, ಹೊರಹಾಕು
   ಈ ತೊಟ್ಟಿಯಲಿರುವ ಕೊಳಯೆನ್ನು ಅವರು ಹೊನಲಿಸಿದರು.

  flyover ಹೆಸರುಪದ

   ಮೇಲ್ದಾರಿ
   ಇತ್ತೀಚಗೆ ಈ ಪೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೇಲುದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ.

  flywheel ಹೆಸರುಪದ

   ಗಾಲಿತೂಕ
   ತಿರುಗುಬೆಣೆಯನ್ನು ಗಾಲಿತೂಕದ ಜೊತೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.

  fm (frequency modulation) ಹೆಸರುಪದ

   ಸಮಾ (ಸಲದೆಣಿಕೆಯ ಮಾರ್ಪಾಟು)
   ಸ.ಮಾ ೧೦೦.೦೦ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹಮ್ಮುಗೆಗಳು ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

  focal point ಹೆಸರುಪದ

   ಬೊಟ್ಟು
   ನೇಸರಿನ ಕದಿರುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 38749