ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  peril ಹೆಸರುಪದ

   ಗೊಡ್ಡ, ತತ್ತು, ಕೇಡು, ತೊಂದರೆ

  perimeter ಹೆಸರುಪದ

   ಸುತ್ತಳತೆ (ಮನೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ), ಹೊರ ಎಲ್ಲೆ

  period ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಗಡಿ, ಗಡುವು (ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ), ಹೊತ್ತು ೨ ಮುಟ್ಟು (ಆಕೆಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ) ೩ ಕೊನೆ, ಮುಗಿತಾಯ

  periodical ಹೆಸರುಪದ

   ಗಡುಕಡತ (ನಾವು ಮೂರು ಗಡುಕಡತಗಳನ್ನು ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ)

  periodical ಪರಿಚೆಪದ

   ಗಡುವಿನ (ಗಡುವಿನ ಒರೆತ)

  peripatetic ಪರಿಚೆಪದ

   ತಿರುಗಾಟದ, ಅಲೆದಾಟದ (ಅಲೆದಾಟದ ಕೆಲಸ)

  periphery ಹೆಸರುಪದ

   ಹದ್ದು, ಎಲ್ಲೆ, ಗಡಿ

  periphrasis ಹೆಸರುಪದ

   ಬಳಸುಹೇಳಿಕೆ

  periscope ಹೆಸರುಪದ

   ಮೇಲೆತೋರ‍್ಪುಗೆ

  perish ಎಸಕಪದ

   ಅವಿ (ಅವಿದ ಹಣ್ಣು), ಕಿಡು, ಕೆಡು (ಹಾವಸೆ ಕೆಟ್ಟಾಗ ನೀರು ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ), ನಂದು (ನಂದಿಹೋಗು), ಅಳಿ (ಅಳಿವೊಡಲು; ಅಳಿಗಣ್ಣು; ಅಳಿಗಾಲ), ಕೊಳೆ (ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತುಹೋಗಿದೆ)

  perjure ಎಸಕಪದ

   ಆಣೆತಪ್ಪು, ಆಣೆಮುರಿ, ಸುಳ್ಳುಕಾಣ್ಕೆ ಕೊಡು

  perjury ಹೆಸರುಪದ

   ಸುಳ್ಳುಕಾಣ್ಕೆ, ಆಣೆಮುರಿತ

  perky ಪರಿಚೆಪದ

   ತೊಂದರೆಯ, ಕಾಡುವ

  permanent ಪರಿಚೆಪದ

   ಬಾಳಿಕೆಯ, ನೆಲೆನಿಂತ, ಮಾರದ (ಮಾರ‍್ಪಡದ)

  permeate ಎಸಕಪದ

   ಒಳಮುಟ್ಟು, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳು, ಹರಡು

  permissible ಪರಿಚೆಪದ

   ಒಪ್ಪಬಲ್ಲ, ಸೆಲವುಕೊಡತಕ್ಕ

  permission ಹೆಸರುಪದ

   ಸೆಲವು (ಸೆಲವುಗೊಳ್ಳು, ಸೆಲವುಪಡೆ), ಒಪ್ಪಿಗೆ (ಆತನಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ)

  permit ಹೆಸರುಪದ

   ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಸೆಲವು, ಉಂಡಿಗೆ

  permit ಎಸಕಪದ

   ಬಿಡು (ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ)

  permutation ಹೆಸರುಪದ

   ಮಾರ‍್ಪಾಡು

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 37416