ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  copra ಹೆಸರುಪದ

   ಕೊಬ್ಬರಿ (ಹಸಿಕೊಬ್ಬರಿ; ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ; ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ), ಗಿಟಕು

  copse ಹೆಸರುಪದ

   ಕಿರುಕಾಡು, ಕುರುಚಲು ಕಾಡು, ಪೊದೆಕಾಡು,

  copulate ಎಸಕಪದ

   ಕೇ, ಕೆಂದು

  copy ಎಸಕಪದ

   ಎತ್ತಿಬರೆ (ಯಾರದೋ ಬರಹವನ್ನು ಎತ್ತಿಬರೆದಿದ್ದಾನೆ)

  coquetry ಹೆಸರುಪದ

   ಕೊನಬು (ಕೊನಬುಗಾರ‍್ತಿ, ಕೊನಬುತೋರು), ಬೆಡಗು (ಬೆಡಗಿನ ನಡಿಗೆ), ಒಲಪು (ಒಲಪುಗಾತಿ), ಮುರುಕು

  coral ಹೆಸರುಪದ

   ಹವಳ, ಕೆಂಗುಡಿ

  cord ಹೆಸರುಪದ

   ಹಗ್ಗ, ಹುರಿ

  cordial ಪರಿಚೆಪದ

   ಎದೆತುಂಬಿದ (ಎದೆತುಂಬಿದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ)

  cordon ಹೆಸರುಪದ

   ಬಳಸು ಕಾವಲು

  core ಹೆಸರುಪದ

   ಚೇಗು (ಮರದ ಚೇಗು), ತಿರುಳು, ಹಂಬೆ (ಬಾಳೆಯ ಹಂಬೆ), ಮೊಳೆ (ಹುಣ್ಣಿನ ಮೊಳೆ)

  cork ಹೆಸರುಪದ

   ಬೆಂಡು (ಬೆಂಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈಜಲು ಕಲಿತ), ಬೆಣೆ, ಬಿರಡೆ, ಗಿಡುಕು

  corn ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಕಲ್ಲೊತ್ತು, ಒತ್ತುಗಂಟು ೨ ಕಾಳು

  corn-bin ಹೆಸರುಪದ

   ಕಳಂಜಿ, ಕೊಮ್ಮೆ

  corner ಹೆಸರುಪದ

   ಮೂಲೆ (ಮೂಲೆಗೆ ನೂಕು; ಮೂಲೆಗಲ್ಲು; ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗು), ಗೋಟು, ಗೊಂಟು (ಗೊಂಟುಸೇರು), ಕಟ (ಕಟಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಜೊಲ್ಲು), ಕುಣಿಕೆ (ಕಣೆಕುಣಿಕೆ)

  cornerstone ಹೆಸರುಪದ

   ಮೂಲೆಗಲ್ಲು

  coronet ಹೆಸರುಪದ

   ಇಂಡೆ (ಹೂವಿನ ಇಂಡೆ)

  corpse ಹೆಸರುಪದ

   ಹೆಣ (ಹೆಣ ಎತ್ತು; ಹೆಣಬೀಳು)

  corpulent ಪರಿಚೆಪದ

   ತೋರ, ಕೊಬ್ಬಿದ, ದಪ್ಪ

  corpuscle ಹೆಸರುಪದ

   ಕಿರುತುಣುಕು

  correct ಎಸಕಪದ

   ಸರಿಪಡಿಸು (ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು), ತಿದ್ದು

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 37996