ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ಹೆಟ್ಟಿ ಪರಿಚೆಪದ

   (ದೇ) ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟ, ಹಿಗ್ಗಿದ

  ಹೆಟ್ಟು ಎಸಕಪದ

   (<ದೇ. ಪೆಟ್ಟು) ೧ ಚುಚ್ಚು, ನಾಟುವಂತೆ ಮಾಡು ೨ ಸಂಭೋಗಿಸು ೩ ಬಲವಂತದಿಂದ ಒಳ ಸೇರಿಸು, ತುರುಕು, ಗಿಡಿ ೪ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕುಟ್ಟು, ಗುದ್ದು

  ಹೆಟ್ಟೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಪೆಂಟೆ) ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ, ಹೆಂಟೆ

  ಹೆಡ(ಡಿ)ಗೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ದೊಡ್ಡ ಕುಕ್ಕೆ, ಗೂಡೆ

  ಹೆಡಕಟ್ಟು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) (ಶಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ) ಕೈಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟುವ ಕಟ್ಟು, ಹಿಂಗಟ್ಟು

  ಹೆಡಕಟ್ಟು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) (ಶಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ) ಕೈಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟು, ಹೆಡಮುರಿಗೆ ಹಾಕು

  ಹೆಡಕತ್ತು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಹೆಕ್ಕತ್ತು

  ಹೆಡಕು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಹೆಕ್ಕತ್ತು ೨ (ಕೋಟೆ ಮುಂ.ವುಗಳ ತುದಿಯ) ಹಿಂಭಾಗ, ಹಿಂಬದಿ

  ಹೆಡಗಟ್ಟು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಹೆಡಮುರಿಗೆ, ಹಿಂಗಟ್ಟು

  ಹೆಡಗಯ್ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಕೈಯ ಭಾಗ, ಹಿಂಗೈ

  ಹೆಡಗುಡಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಹೆಡಮುರಿಗೆ, ಹಿಂಗಟ್ಟು ೨ ಹಿಂಬದಿ, ಹಿಂಭಾಗ

  ಹೆಡತ(ದ)ಲೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ, ಹಿಂದಲೆ ೨ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಹಿಂಬದಿ

  ಹೆಡಮುಡಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಕೈಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟುವ ಕಟ್ಟು, ಹಿಂಗಟ್ಟು ೨ ತಲೆಯ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೂದಲು

  ಹೆಡಮುರಿಗೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಹೆಡಮುಡಿ, ಹಿಂಗಟ್ಟು

  ಹೆಡಮುರಿಗೆ ಎಸಕಪದ

   ಕಟ್ಟು = ಕೈಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕಟ್ಟು, ಹಿಂಗಟ್ಟು ಕಟ್ಟು

  ಹೆಡಲು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ತೆಂಗಿನ ಗರಿ, ಸೋಗೆ ೨ ಬಾಳೆಯ ಗರಿ, ಎಲೆ

  ಹೆಡಸು ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಪೆಡಸು) ೧ ಬಿಂಕ, ಗರ್ವ ೨ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ

  ಹೆಡೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಪೆಡೆ) ೧ ಹಾವಿನ ಬಿಚ್ಚಿದ ತಲೆ, ಫಣಿ ೨ ಅಗಲವಾದ ತುದಿ ೩ ತೆಂಗು, ಬಾಳೆ ಮೊ.ವುಗಳ ಗರಿ, ಸೋಗೆ

  ಹೆಡೆಮ(ವ)ಣಿ ಹೆಸರುಪದ

   ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವುದೆಂದು ನಂಬಲಾದ ರತ್ನ, ನಾಗಮಣಿ

  ಹೆಡೆಮಟ್ಟೆ ಹೆಸರುಪದ

   ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯಾಕಾರದ ಭಾಗ, ಗೊದಮಟ್ಟೆ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 29411