ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ತೂರ್ಣ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ವೇಗ, ತ್ವರೆ

  ತೂರ್ಣ ಪರಿಚೆಪದ

   (ಸಂ) ಚುರುಕಾದ

  ತೂರ್ಪನಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಸಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಹನಿ, ಸೀರ್ಪನಿ

  ತೂರ್ಯತ್ರಯ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ನೃತ್ಯ, ಗೀತ, ವಾದ್ಯ - ಈ ಮೂರರ ಮೇಳ

  ತೂರ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ, ತುರೀಯಾವಸ್ಥೆ

  ತೂಲ(ಳ) ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಹತ್ತಿ, ಅರಳೆ, ೨ ಹಕ್ಕಿಯ ತುಪ್ಪುಳು ೩ ಹೂವರಸಿ ಮರ ೪ ಉಪ್ಪುನೇರಿಳೆ ಮರ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಣ್ಣು ೫ ಆಕಾಶ

  ತೂಲತಲ್ಪಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ತುಪ್ಪಳದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಾಸಿಗೆ, ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ

  ತೂಲಿಕೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ತೂಲಿಕಾ) ೧ ಚಿತ್ರಗಾರನ ಕುಂಚ ೨ ಅರಳೆಯ ಹಾಸಿಗೆ, ಗಾದಿ ೩ ಅರಳೆಯ ಬತ್ತಿ, ದೀಪದ ಬತ್ತಿ, ತುಪ್ಪಳ

  ತೂಳ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಆವೇಶ, ಉನ್ಮಾದ ೨ ದೆವ್ವ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ೩ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿ, ಉತ್ಕಂಠೆ ೪ ದಪ್ಪ, ತೋರ

  ತೂಳಿಕೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ತೂಲಿಕಾ) ೧ ಚಿತ್ರಗಾರನ ಕುಂಚ ೨ ಅರಳೆ ಯಾ ತುಪ್ಪಳದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಾಸಿಗೆ

  ತೂಳು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಆವೇಶ, ಉನ್ಮಾದ

  ತೂಳು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಬೆನ್ನಟ್ಟು, ಹಿಂಬಾಲಿಸು ೨ ಸೋಲಿಸು, ಓಡಿಸು ೩ ಪರಿಹರಿಸು, ನಿವಾರಿಸು ೪ ಸೆಳೆ, ಎಳೆ ೫ ಹರಡು, ಹೊರಹೊಮ್ಮು ೬ ಉಬ್ಬು, ಉಕ್ಕು ೭ ದಬ್ಬು, ನೂಕು ೮ ನುಗ್ಗು, ಒತ್ತರಿಸಿ ಬರು ೯ ಅಲ್ಲಾಡು, ಚಲಿಸು ೧೦ ಹೆಚ್ಚು, ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದು

  ತೂವರ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ತೂಬರ) ೧ ನಪುಂಸಕ, ಷಂಡ ೨ ಕೊಂಬಿಲ್ಲದ ಹೋರಿ

  ತೂಷ್ಣಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಮಾತನಾಡದಿರುವಿಕೆ, ಮೌನ ೨ ಸಂಕ್ಷೇಪ, ಸಂಗ್ರಹ

  ತೃಣ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಹುಲ್ಲು ೨ ಅಲ್ಪವಾದುದು, ನಿಕೃಷ್ಟವಾದುದು

  ತೃಣಪುರುಷ ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಬೆದರುಬೊಂಬೆ, ಬೆರ್ಚು ೨ ಅಲ್ಪವ್ಯಕ್ತಿ, ನಿಕೃಷ್ಟನಾದವನು

  ತೃಪ್ತಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಸಂತುಷ್ಟಿ, ಸಮಾಧಾನ

  ತೃಷೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ತೃಷಾ) ೧ ನೀರಡಿಕೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ೨ ಆಸೆ, ಅಪೇಕ್ಷೆ

  ತೃಷ್ಣ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ತೃಷ್ಣಾ) ತೃಷೆ

  ತೆಂಕಣ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ತೆಂಕ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 43022