ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  screw ಹೆಸರುಪದ

   ಮರಸುತ್ತು, ತಿರುಪು (ತಿರುಪಿನ ಚೆಂಬು), ತಿರುಪು ಮೊಳೆ, ತಿರುಗಣೆ (ತಿರುಗಣೆ ತಂಬಿಗೆ)

  screw ಎಸಕಪದ

   ೧ ತಿರುಚು, ತಿರುಗಿಸು ೨ ಸೇರಿಸು (ತಿರುಪು ಮೊಳೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸು)

  screwdriver ಹೆಸರುಪದ

   ತಿರುಗುಳಿ, ತಿರುಪುಳಿ (ತಿರುಪುಳಿಯಿಂದ ತಿರುಪುಮೊಳೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿದ)

  scribal error ಹೆಸರುಪದ

   ಕಯ್ತಪ್ಪು

  scribble ಎಸಕಪದ

   ಗೀಚು (ಏನನ್ನೋ ಗೀಚುತ್ತಿದ್ದಾನೆ; ಗೀಚುಗೆರೆ; ಗೀಚುಹಾಕು)

  scribe ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಬರೆಗ (ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡಲು ಮೂವರು ಬರೆಗರಿದ್ದರು)

  scrimmage ಹೆಸರುಪದ

   ಗಲಿಬಿಲಿ, ಗೊಂದಲ

  scrimp ಎಸಕಪದ

   ೧ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸು ೨ ಪಂಜೆಯಾಗಿರು, ಬಿಗಿಹಿಡಿ

  scrip ಹೆಸರುಪದ

   ಹಕ್ಕಿನೋಲೆ

  script ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಕಯ್ಬರಹ ೨ ಆಡುಗಬ್ಬದ ಮಾತು

  scripture ಹೆಸರುಪದ

   ಮೇಲ್ಬರಹ

  scroll ಹೆಸರುಪದ

   ಓಲೆಸುರುಳಿ

  scrooge ಹೆಸರುಪದ

   ಪಂಜೆ, ನೆಲಕಲ

  scrub ಎಸಕಪದ

   ತಿಕ್ಕು, ಉಜ್ಜು (ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆ)

  scruff ಹೆಸರುಪದ

   ಹಿಂಗತ್ತು (ಹಿಂಗತ್ತು ಹಿಡಿದು ಹೊರದೂಡಿದ)

  scrumptious ಪರಿಚೆಪದ

   ಸವಿಯಾದ, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ

  scruple ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಚೂರು ೨ ಸರಿ-ತಪ್ಪಿನ ನಚ್ಚು, ಅರೆಮರಿಕೆ

  scrupulous ಪರಿಚೆಪದ

   ತಪ್ಪೆಸಗದ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ

  scrutinise ಎಸಕಪದ

   ನಿಟ್ಟಿಸು (ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ)

  scrutiny ಹೆಸರುಪದ

   ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಮನ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕಣ್ಣೊರೆ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 37525