ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  flying saucer ಹೆಸರುಪದ

   ಹಾರಾಡುವ ತಟ್ಟೆ

  flyleaf ಹೆಸರುಪದ

   ಹಾರುಹಾಳೆ

  foal ಹೆಸರುಪದ

   ಕುದುರೆಮರಿ, ಕತ್ತೆಮರಿ

  foam ಹೆಸರುಪದ

   ನೊರೆ (ನೊರೆಗಟ್ಟು; ನೊರೆ ಹಾಲು), ಬುರುಗು (ಬುರುಗುಗಟ್ಟು), ಜತ್ತುಳ

  focus ಹೆಸರುಪದ

   ಸೇರ‍್ಮೆ (ಆತ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆವ ಸೇರ‍್ಮೆಯಾಗಿದ್ದ)

  fodder ಹೆಸರುಪದ

   ಮೇವು (ದನಗಳ ಮೇವು), ಕರಡ (ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕರಡ ಹಾಕಬೇಕು)

  foe ಹೆಸರುಪದ

   ಹಗೆ (ಹಗೆಗಾರ; ಹಗೆತನ), ಎದುರಾಳಿ

  foetus ಹೆಸರುಪದ

   ಕಂದು (ಆಕಳ ಕಂದು; ಸತ್ತ ಕಂದು ಹಾಕಿದ ಆಕಳು; ಕಂದಿಕ್ಕಿದ ಆಕಳು)

  fog ಹೆಸರುಪದ

   ಮಂಜು (ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದೆ; ಮಂಜಿನ ಮಳೆ)

  foggy ಪರಿಚೆಪದ

   ೧ ಮಂಜುಕವಿದ ೨ ಮಂಕಾದ, ಗೊಂದಲಗೊಂಡ

  fogy ಪರಿಚೆಪದ

   ಹಳೇ ಕಟ್ಟಲೆಯ, ಮಾರ‍್ಪಾಡಿಗೊಪ್ಪದ

  foible ಹೆಸರುಪದ

   ಕಿರುಕುಂದು

  foil ಹೆಸರುಪದ

   ತೆಳುಹಾಳೆ (ಚಿನ್ನದ ತೆಳುಹಾಳೆ)

  foil ಎಸಕಪದ

   ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿಸು, ತಪ್ಪಿಸು, ಕೆಡಿಸು

  foist ಎಸಕಪದ

   ಒಳಹೊಗಿಸು, ದಾಟಿಸು (ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಳೆತ ಹಣ್ಣು ಗಳನ್ನೂ ನನಗೆ ದಾಟಿಸಿದ್ದಾನೆ)

  fold ಹೆಸರುಪದ

   ಮಡಿ (ಮಡಿಗಿವಿ; ಮಡಿಚೀಲ; ಮಡಿಪು - ಮಡಿಪುಕತ್ತಿ; ಸೀರೆಯ ಮಡಿಪು; ಮಡಿಲು, ಮಡಿಕೆ - ಇಮ್ಮಡಿಕೆ; ಪೊಡವಡಿಕೆ; ಮುಮ್ಮಡಿಕೆ; ಮಡತೆ - ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ಮಡತೆಗಳು), ನೆರಿ (ಸೀರೆಯ ನೆರಿ), ನಿರಿ (ನಿರಿಗಟ್ಟು; ನಿರಿಗೆ - ಸೀರೆಯ ನಿರಿಗೆ)

  fold ಎಸಕಪದ

   ಮಡಿಸು (ಬಟ್ಟೆ ಮಡಿಸು), ಮಡಚು (ಮಡಚಿದ ಕಿವಿ)

  folder ಹೆಸರುಪದ

   ಮಡಿತೆ (ನಿಮ್ಮ ಓಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಡಿತೆಯೊಳಗಿರಿಸಿದ್ದೇನೆ)

  foliage ಹೆಸರುಪದ

   ಸೊಪ್ಪು (ಸೊಪ್ಪುಸದೆ; ಸೊಪ್ಪು ಕತ್ತಿ), ಸಪ್ಪು, ತೊಪ್ಪಲು (ಆಕಳು ತಿನ್ನುವ ತೊಪ್ಪಲು), ಗುಬರು (ಗಿಡ ಗುಬರಾಗಿದೆ; ಗುಬರುಗಟ್ಟು)

  folk ಹೆಸರುಪದ

   ಮಂದಿ, ನಾಡು, ನಾಡಾಡಿ, ನಾಡಾಡಿಗ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 39008